Tomori Pál Főiskola

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 • Gazdaságvédelmi szakközgazdász (közgazdasági alapdiploma esetén)
 • Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens (nem közgazdasági alapdiploma esetén)

 

A felvétel feltételei: A képzésben a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben szerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Képzési idő:

 • közgazdasági alapdiploma esetén 2 félév
 • nem közgazdasági alapdiploma esetén 3 félév

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák, megszerezhető ismeretek
A képzés célja kettős: a gazdaságvédelmi szakközgazdász oklevelet szerző szakembernek egyrészt tisztában kell lennie a közgazdaságtudomány alapfogalmaival, másrészt bírnia kell a jogtudomány gazdaságvédelemre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteivel. A gazdaságvédelmi szakközgazdásznak fel kell tudni ismerni és értelmezni kell a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket, képesnek kell lennie önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, ismernie kell és át kell látnia a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket. Alkalmaznia kell a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, ismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit, el kell igazodnia az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében. Képesnek kell lennie arra, hogy megszervezze az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét. Képesnek kell lennie arra is, hogy írásban és szóban kommunikálja a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit, továbbá arra, hogy konstruktív módon tartson kapcsolatot az adóhatóságokkal. Fel kell ismernie a gazdasági jellegű bűncselekmények jellemző ismérveit, tudnia kell azokat konkretizálni, a feltárt gazdasági bűncselekményeket bizonylati szinten bizonyítani. Nagy biztonsággal el kell igazodnia a büntetőjog alapvető fogalmaiban, át kell látnia a büntetőjog hierarchiáját, alkalmaznia kell a kriminológia eszközrendszerét. Képesnek kell lennie arra, hogy részt vegyen a büntetőeljárás bírósági szakaszában.

A képzés főbb tanulmányi területei:

 • A szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, tőkepiaci, kontroling és számviteli ismeretek:
  • Pénzügyi ellenőrzés I-II.,
  • Kontrolling rendszerek,
  • Pénz-és tőkepiaci ismeretek c. tantárgyak, összesen 50 tanóra terjedelemben és 13 kredit értékben.
 • Szakmaspecifikus ismeretek:
  • Büntetőjog I-II.,
  • Büntetőeljárás rendszere I-II.,
  • Gazdaságvédelmi menedzsment,
  • Kriminológia,
  • A gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzői,
  • Kriminálstatisztika, statisztikai bűnelemzés,
  • A szervezett bűnözés és gazdasági aspektusai,
  • A korrupció és gazdasági vetületei,
  • Kriminalisztika, krimináltechnika, krimináltaktika,
  • Adatbiztonság, adatvédelem,
  • Pénzmosás elleni küzdelem,
  • Igazságügyi pszichológia,
  • Gazdasági társaságokkal szembeni büntetőjogi szankciók c. tantárgyak összesen 150 tanóra terjedelemben és 39 kredit értékben.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Valamennyi tantárgy kollokviummal ér véget, kivéve a szakdolgozati konzultációt, amelyre a hallgató aláírást kap (haladási napló)
Az ellenőrzési rendszer az intézményi tantervben előírt aláírások megszerzéséből, a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgán történő prezentációjából tevődik össze.

A szakdolgozat:
A gazdaságvédelem témkörében megírt záró dolgozat. A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek elkészítésével a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
 • a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett
 • a konzulens és az opponens által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záró dolgozat határidőre történő benyújtása

 

A záróvizsga tartalma:

 • szakmai tárgyakból átfogó szóbeli vizsga
 • a szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:

A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és a szakdolgozat megvédésére adott érdemjegy egészre kerekített átlaga és a szakmai tárgyakból tett vizsgára kapott jegy egészre kerekített számtani átlaga.

 

Képzési helyszín:

 

Képzési tagozat: levelező

A önköltség összege:

 • Levelező munkarendben: 210 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban (Pontos időpontok fontosabb dátumok ITT)

Jelentkezési határidő: 2024. február 1. 

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és annak mellékleteinek (érettségi- és diplomamásolat) megküldése a felvi@tpfk.hu e-mail címre.

 

Jelentkezési lap