Tomori Pál Főiskola

Pénzügy és számvitel
felsőoktatási szakképzési szak

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

 

Szakirányok:

 • pénzintézeti szakirány - cél olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt;
 • vállalkozási szakirány - cél olyan szakemberek képzése, akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

Kinek ajánljuk:

 1. Aki az alapképzési szakok képzési idejénél (7 félév) rövidebb idő alatt szeretne olyan végzettséghez jutni, amit elismer a munkaerőpiac.
 2. Aki a szak elvégzését követően a Pénzügy és számvitel alapszakon szeretne tovább tanulni, amely esetben garantált, hogy két félévnyi tantárgy és a szakmai gyakorlat is beszámításra kerül, összesen 90 kreditpont értékben
 3. Aki a szak elvégzését követően a Nemzetközi gazdálkodás vagy Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok valamelyikén szeretne továbbtanulni. Ezeken a szakokon 1-2 félévnyi tantárgy elismerésre kerül, összesen 30-90 kreditpont értékben.

A felsőoktatási szakképzés megnevezése angolul: Finance and Account

Szakképzettség oklevélben történő megjelölése: felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens (Banking Economist Assistant) vagy felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens (Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship)

Képzési terület: gazdaságtudományok

Bekerülési követelmény: érettségi bizonyítvány (NEM emelt szintű

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • 3614 Számviteli ügyintéző
 • 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző
 • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
 • 4121 Könyvelő (analitikus)
 • 4129 Egyéb számviteli foglalkozású

Képzési idő: 3+1 félév

Tagozat: nappali vagy levelező

A szakképzés megszerzéséhez szükséges kredit száma: 120 kredit

Idegennyelvi követelmény: alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg. Fontos: a megváltozott jogszabályok értelmében a tanulmányok lezárásakor az oklevél átvételének nem feltétele nyelvvizsga megléte.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények: a szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Levelező vagy nappali tagozatra, költségtérítéses képzésre jelentkezhet a Tomori Pál Főiskolára.

A költségtérítés összege:

 • Nappali tagozaton: 230 000 Ft/félév
 • Levelező tagozaton: 220 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Jelentkezés: www.felvi.hu

 

 

A pénzintézeti szakirányon hallgatható tantárgyak*:

Tantárgy neve/célja

 kredit 

 köv. 

1. félév

Karrierépítés

A hallgató a tantárgy keretében megismeri az érvényesülés útját, lehetőségét, valamint a marketing szemléletű állásvadászatot. Értékelni és alkalmazni tudja a képességek, a személyiségjegyek, a szakmai ismeretek megfelelő kombinációját. Képessé válik a sikeres önéletrajz elkésztésének mesterfogásaira, valamint a sikeres felvételi beszélgetésre való felkészülésre. Mindezek segítségével fel tudja kutatni a rejtett álláslehetőségeket mint a karrierépítés alapvető bázisát.

4

gyj

Informatika I.

A tárgy olyan ismereteket nyújt, melyek jól hasznosíthatók a tanulmányaik során (pl. önálló feladatok, szakdolgozat), valamint jelenlegi illetve jövőbeli munkájuk során (pl. önálló forrás- és adatgyűjtés, jelentéskészítés, modellezés, döntés előkészítés támogatása). Ezen eszközhasználati és szemléletbeli képességek természetesen a későbbi, informatikai illetve adatelemző jellegű tárgyak teljesítésében is felhasználhatók lesznek.

2

gyj

Mikroökonómia

Az alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak a megismerése. A mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések nemzetközi szintű mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben történő eligazodás segítése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.

5

koll

Üzleti etika

A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé és problémamegoldó képességük az etikai normák ismeretével növelten felelősségteljesebbé válik.

3

gyj

Jogi alapismeretek

A hallgatók a jogi alapismeretek című tananyag segítségével sajátítják el a legalapvetőbb ismereteket az állam és a jog kialakulásának folyamatával, a jog és a jogrendszerek jellegzetességeivel kapcsolatban.

3

koll

Pénzügytan I. (Makropénzügyi folyamatok)

A tárgy középpontjában a modern gazdaság pénzügyi rendszerének működése, a pénzügyi piacok eszközeinek és intézményeinek, a bankok főbb szolgáltatásainak bemutatása áll. A pénzügyi politika területeinek és kapcsolódásainak ismertetésén túl taglalja a devizarendszerek, a devizagazdálkodás és árfolyampolitika összefüggéseit. Áttekinti az államháztartás rendszerét, az alrendszerek jellemzőinek és összekapcsolódásának bemutatásán keresztül.

5

koll

Számviteli alapok

Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a vállalkozások beszámolási és számviteli rendszerének alapvető jellemzőivel, megismerje a számviteli törvény célját, filozófiáját, a számviteli alapelveket, a vállalkozói vagyon szerkezetét, a gazdasági események vagyoni, jövedelmi helyzetre gyakorolt hatását.

5

koll

Marketing

A marketing alapfogalmak és technikák megismerése a gyakorlatban történő alkalmazás érdekében. A piaci környezetben végbemenő változások okainak feltárása, a piaci szereplők magatartásának megismerése annak érdekében, hogy minél hatékonyabb marketingeszközökkel lehessen ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni.

3

gyj

Idegen nyelv I.

-

kri

Összesen:

 

 

2. félév

Informatika II.

Az információ digitális formái, adatok a számítógépben, külső adathordozók. Számítógépek hálózatokban. Alapszoftverek és alkalmazási programok. Alapvető operációsrendszer-parancsok, parancsmódban és grafikus módban. Internet szolgáltatások igénybevétele, biztonság védelem (IT security). World Wide Web információforrás az Interneten. WEB 2.0 új szolgáltatásai. HTML dokumentumok, mint ASCII kódú dokumentumok. Statikus honlapok, dinamikus honlapok. HTML különleges karakterek, főbb dokumentum jelölők tag-ek). A CSS stílus. Külső stíluslapok.

2

gyj

Makroökonómia

A makroökonómia célja a gazdasági események megértését és a gazdaságpolitikai beavatkozások várható hatásainak elemzését segítő fogalmak és módszertani elemek bemutatása. A Makroökonómia c. tárgy ezen belül segítséget nyújt a hallgatóknak a makrofolyamatok rendszerének, a makrofolyamatok mozgatórugóinak, illetve a makrogazdasági szereplők tevékenysége következményeinek megértésében. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.

5

koll

Pénzügytan II. (Vállalati pénzügyek)

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató képet kapjon a vállalkozások pénzügyi cél- és eszközrendszeréről. Elsajátítsa a vállalati pénzügyi – beruházási, finanszírozási és osztalékpolitikai – döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket. Ismerje azokat a folyamatokat és főbb elméleteket, amelyek alapján a különféle eszközök és források értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza is majd azokat a vállalati gyakorlatban.

5

gyj

Pénzügyi számvitel

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a számviteli törvény szerinti számviteli elszámolások szabályait, az eszközök és források állományba vételét, csökkenésének elszámolását, az évközi és év végi értékelési teendőket, továbbá a beszámoló összeállításának folyamatát.

5

koll

Vezetés és szervezés

A tárgy oktatásának célja olyan ismeretanyag átadása, amely hatására a hallgatók a vezetésről való tudásukat bővítik, a vezetési és szervezési ismeretek birtokában képessé válnak a szervezetet, mint rendszert kezelni, valamint a hatékony vezetési módszereket megválasztani.

3

gyj

Adózási ismeretek

A hallgató megismeri az adózási alapfogalmakat, betekintést nyer az adójog világába, áttekintést kap a főbb adókról és az adórendszerek jellemzőiről, továbbá az adózás rendjéről Magyarországon. Megszerzi azokat a legfontosabb információkat példákon keresztül, melyek a legjelentősebb bevételt biztosító adónemekkel kapcsolatosak.

5

gyj

Hitelbírálat I.

A hallgató megismeri

 • a bankszektor klasszikus és egyben legtipikusabb üzletágát, a hitelezési tevékenységet,
 • a hitelstratégia és a hitelpolitika lépéseit, területeit, a hitelezési irányelvek fontosságát, 
 • a hitelkockázat kezelésének általános elveit, funkcióit,
 • a hitelosztály szervezeti felépítését, működését, a hitelezéssel kapcsolatos bankszakmai feladatokat,
 • a hitelkeretek kialakításának szükségességét, típusait,
 • a hitelképességi vizsgálat, illetve a hitelbírálat fő részeit, az adósminősítést, kockázati elemzést, az ügyletminősítést, valamint a fedezetek értékelését a vállalati hitelezés területén,
 • a hitel árát meghatározó tényezőket, és az árképzésben használt technikákat,
 • a hitelengedélyezés módszereit,
 • a hitelkockázat figyelésének lépéseit, továbbá
 • a hitelbehajtás feladatait.

2

koll

Hitelbírálat II.

A hallgató képessé válik a Hitelbírálat I. tantárgy keretében elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására feladatokon és esettanulmányokon keresztül.

2

gyj

Idegen nyelv II.

-

kri

Összesen:

 

 

3. félév

Üzleti kommunikáció – vállalati kultúra

A hallgató ismerje meg napjaink kommunikációelméleti műveltségének alapvető elemeit, összefüggéseit; tudja értelmezni a verbális és nem verbális kommunikáció jelentéseit; ismerje a kommunikáció fejlesztés alapelveit; szerezzen átfogó tudást a kommunikációról, mint a modern kultúra nélkülözhetetlen részéről; ismerje meg a munkahelyi, üzleti életben gyakori kommunikációs szituációkat; szerezzen ismereteket az üzleti tárgyalásról, az üzleti adminisztráció legfontosabb összetevőiről, az üzleti élet alapvető illemtan, etikett, protokoll szabályairól; ismerje meg a vállalati kultúrával kapcsolatos fogalmakat és összefüggéseket; tudjon beilleszkedni a szervezetbe, együttműködni, csoportban dolgozni, csoportot szervezni.

3

gyj

Vállalatgazdaságtan

A tantárgy fő célja az ismeretközvetítés, amely a vállalat mibenlétének, fejlődésének, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, fő hazai és nemzetközi összefüggéseinek és sajátosságainak megismertetésére irányul.
A képzés középpontjában a vállalat, mint környezetébe ágyazott rendszer nemzetközi szempontú vizsgálata áll. A hallgató átfogó képet kap a vállalati gazdálkodás mibenlétéről, olyan átfogó és stabil gazdálkodási alapismeretekre tesz szert, melyekre a további tanulás során rá tudja építeni a mélyebb szakmai-módszertani ismereteket, tudnivalókat.

5

koll

Tanirodai gyakorlatok

A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek az ügyviteli munkafolyamatok önálló megszervezésére, összehangolására. Ismerik és alkalmazzák az irodatechnika modern megoldásait. Képesek szakszerű üzleti levelek elkészítésére, és az irodában felmerülő szóbeli és írásbeli kommunikációs feladatok színvonalas ellátásáre. Ismerik az iktatási rendszerek lényegét és célját, rendszerében képesek kezelni a teljes iratkezelési folyamatot.

3

gyj

Banküzemtan

A hallgató megismeri a bankrendszer felépítését, a bankok gazdaságban betöltött szerepét, a banki tevékenység kiszélesedésének folyamatát, valamint a bank, mint pénzügyi szolgáltató vállalat működésének alapösszefüggéseit. Információkat szerez a mai magyar kétszintű bankrendszer, illetve hitelintézeti rendszer kialakulásának körülményeiről, átlátja a hitelintézeti szféra működésének jogi szabályozását, a felügyelet rendszerét, működését. Betekintést kap az üzleti bankok működésének alapelveibe, a bankok tevékenységével kapcsolatban fellépő kockázatok fajtáiba, kezelési módjába, a betétbiztosítás rendszerébe. A hallgató elsajátítja továbbá a különböző pénzügyi szolgáltatások alapvető jellemzőit, a bankszámlaszerződés magyar szabályozását, a fő számlafajtákat, a belföldi fizetési forgalom összefüggéseit és technikáját, valamint a hitelezési tevékenység főbb jellemzőit. Képessé válik a hitelintézeti mérlegek, illetve mérlegösszefüggések elemzésére, a bankok teljesítményének értékelésére. Ismereteket szerez a nemzetközi gyakorlatban kialakult hitelezési és fizetési formákról.

4

gyj

Lakossági bankügyletek

A hallgató megismeri:

 • a lakosság és a bankok kapcsolatát, a lakossági bank-, illetve hitelpiac jellemzőit, a retail banküzletágat,
 • a lakossági piac pénzügyi szolgáltatóit, az általuk kínált pénzügyi termékeket,
 • a lakossági bankügyletek általános jellemzőit, az ügyfélkiszolgálás feltételrendszerét,
 • a pénzforgalmi és a lakossági bankszámla fogalmát, jelölését, fajtáit,
 • a bankszámlanyitás és bankszámlaszerződés megkötésének és megszüntetésének hazai szabályait,
 • a pénzforgalom lebonyolításának szabályait, a fizetési megbízások teljesítésének rendjét,
 • az egyes belföldi fizetési módok részletes szabályait,
 • a bankok készpénzgazdálkodását, az elszámolásforgalom működését, a kártyaüzletág jellemzőit,
 • a banki és bankon kívüli megtakarítási termékeket,
 • a lakossági hitelnyújtás sajátosságait,
 • az egyes hiteltípusok általános kondícióit, különböző változatait, a hitelnyújtás folyamatát,
 • a vagyonkezelési szolgáltatásokat.

2

gyj

Nemzetközi pénzügyek és ügyletek (Pénzügy specializáció)

A tantárgy két részből áll: összekapcsolja a nemzetközi pénzügyek elméleti alapismereteit és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók gyakorlati ismereteit. A hallgatók megismerik a nemzetközi pénzügyek alapfogalmait, a nemzetközi pénzügyi rendszer működését, a pénzügyi globalizáció folyamatait, annak főbb piacait, intézményeit és eszközeit, legfőbb szabályait. A tárgy gyakorlati részében a hallgatók megismerik a nemzetközi tranzakciók főbb szereplőit, intézményeit és eszközeit. A hallgatók összekapcsolva az elméleti és gyakorlati ismereteket megértik a reálfolyamatokat kísérő pénzügyi tranzakciók kockázatát, és a finanszírozás kérdéseit is. A hallgatók a nemzetközi kereskedelem és a határon átnyúló finanszírozás típusait, fizetési módokat és eszközöket gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül sajátítják el és gyakorolják.

4

gyj

Hitelintézeti számvitel

E tantárgy oktatásának célja a hazai számviteli rendszerek terén szerzett ismeretek bővítése. A tárgy keretében kerül sor a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások sajátos könyvvezetésének, számlarendjének, költséggazdálkodásának és beszámolókészítésének a bemutatására, jövedelmezőségi és teljesítményelemzési technikáinak ismertetésére. Foglalkozik a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének összeállításával és az egyéb kötelezően előírt sajátos jelentések eseteivel.

4

gyj

Kommunikációs gyakorlatok

A munkaerő-piaci tréning célja az önismeret elmélyítése, az álláskereséshez, -váltáshoz hasznos készségek és viselkedésminták gyakorlása, az egyéni pályaterv kidolgozása. A résztvevők gyakorolják az önéletrajz és a motivációs levél megírását az állás jellegéhez igazodva, felkészülnek az első interjún való sikeres szereplésre, az önálló előadásra, prezentációra. Cél továbbá a tréning résztvevői számára olyan új ismeretek és készségek nyújtása, melyek segítséget nyújtanak a munkaerő-piaci tájékozódáshoz, a kapcsolatépítéshez, címgyűjtéshez és az öneladási technikák sikeres alkalmazásához.

5

gyj

Szakmai idegen nyelv

3

gyj

Összesen

 

 

4. félév

Szakmai gyakorlat

Célok

30

kri

Záródolgozat megírása

Célok

-

kri

 

A vállalkozási szakirányon hallgatható tantárgyak*:

Tantárgy neve/célja

 kredit 

 köv. 

1. félév

Karrierépítés

A hallgató a tantárgy keretében megismeri az érvényesülés útját, lehetőségét, valamint a marketing szemléletű állásvadászatot. Értékelni és alkalmazni tudja a képességek, a személyiségjegyek, a szakmai ismeretek megfelelő kombinációját. Képessé válik a sikeres önéletrajz elkésztésének mesterfogásaira, valamint a sikeres felvételi beszélgetésre való felkészülésre. Mindezek segítségével fel tudja kutatni a rejtett álláslehetőségeket mint a karrierépítés alapvető bázisát.

4

gyj

Informatika I.

A tárgy olyan ismereteket nyújt, melyek jól hasznosíthatók a tanulmányaik során (pl. önálló feladatok, szakdolgozat), valamint jelenlegi illetve jövőbeli munkájuk során (pl. önálló forrás- és adatgyűjtés, jelentéskészítés, modellezés, döntés előkészítés támogatása). Ezen eszközhasználati és szemléletbeli képességek természetesen a későbbi, informatikai illetve adatelemző jellegű tárgyak teljesítésében is felhasználhatók lesznek.

2

gyj

Mikroökonómia

Az alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak a megismerése. A mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések nemzetközi szintű mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben történő eligazodás segítése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.

5

koll

Üzleti etika

A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé és problémamegoldó képességük az etikai normák ismeretével növelten felelősségteljesebbé válik.

3

gyj

Jogi alapismeretek

A hallgatók a jogi alapismeretek című tananyag segítségével sajátítják el a legalapvetőbb ismereteket az állam és a jog kialakulásának folyamatával, a jog és a jogrendszerek jellegzetességeivel kapcsolatban.

3

koll

Pénzügytan I. (Makropénzügyi folyamatok)

A tárgy középpontjában a modern gazdaság pénzügyi rendszerének működése, a pénzügyi piacok eszközeinek és intézményeinek, a bankok főbb szolgáltatásainak bemutatása áll. A pénzügyi politika területeinek és kapcsolódásainak ismertetésén túl taglalja a devizarendszerek, a devizagazdálkodás és árfolyampolitika összefüggéseit. Áttekinti az államháztartás rendszerét, az alrendszerek jellemzőinek és összekapcsolódásának bemutatásán keresztül.

5

koll

Számviteli alapok

Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a vállalkozások beszámolási és számviteli rendszerének alapvető jellemzőivel, megismerje a számviteli törvény célját, filozófiáját, a számviteli alapelveket, a vállalkozói vagyon szerkezetét, a gazdasági események vagyoni, jövedelmi helyzetre gyakorolt hatását.

5

koll

Marketing

A marketing alapfogalmak és technikák megismerése a gyakorlatban történő alkalmazás érdekében. A piaci környezetben végbemenő változások okainak feltárása, a piaci szereplők magatartásának megismerése annak érdekében, hogy minél hatékonyabb marketingeszközökkel lehessen ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni.

3

gyj

Treasury

A hallgatók megismerkednek a vállalati és banki treasury lényegével, funkcióival, a likviditásmenedzselés területeivel, a pénzügyi tervek tartalmával, jelentőségével, a kamat- és árfolyamkockázat kezelésének módjaival és a bankközi piac derivatív termékeivel.

2

gyj

Idegen nyelv I.

-

kri

Összesen:

 

 

2. félév

Informatika II.

Az információ digitális formái, adatok a számítógépben, külső adathordozók. Számítógépek hálózatokban. Alapszoftverek és alkalmazási programok. Alapvető operációsrendszer-parancsok, parancsmódban és grafikus módban. Internet szolgáltatások igénybevétele, biztonság védelem (IT security). World Wide Web információforrás az Interneten. WEB 2.0 új szolgáltatásai. HTML dokumentumok, mint ASCII kódú dokumentumok. Statikus honlapok, dinamikus honlapok. HTML különleges karakterek, főbb dokumentum jelölők tag-ek). A CSS stílus. Külső stíluslapok.

2

gyj

Makroökonómia

A makroökonómia célja a gazdasági események megértését és a gazdaságpolitikai beavatkozások várható hatásainak elemzését segítő fogalmak és módszertani elemek bemutatása. A Makroökonómia c. tárgy ezen belül segítséget nyújt a hallgatóknak a makrofolyamatok rendszerének, a makrofolyamatok mozgatórugóinak, illetve a makrogazdasági szereplők tevékenysége következményeinek megértésében. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.

5

koll

Pénzügytan II. (Vállalati pénzügyek)

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató képet kapjon a vállalkozások pénzügyi cél- és eszközrendszeréről. Elsajátítsa a vállalati pénzügyi – beruházási, finanszírozási és osztalékpolitikai – döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket. Ismerje azokat a folyamatokat és főbb elméleteket, amelyek alapján a különféle eszközök és források értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza is majd azokat a vállalati gyakorlatban.

5

gyj

Pénzügyi számvitel

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a számviteli törvény szerinti számviteli elszámolások szabályait, az eszközök és források állományba vételét, csökkenésének elszámolását, az évközi és év végi értékelési teendőket, továbbá a beszámoló összeállításának folyamatát.

5

koll

Vezetés és szervezés

A tárgy oktatásának célja olyan ismeretanyag átadása, amely hatására a hallgatók a vezetésről való tudásukat bővítik, a vezetési és szervezési ismeretek birtokában képessé válnak a szervezetet, mint rendszert kezelni, valamint a hatékony vezetési módszereket megválasztani.

3

gyj

Stratégiai menedzsment

A hallgató megismeri a stratégiai modelleket és azok elméleti hátterét, a stratégiai tervezés eszközrendszerét, a stratégiai menedzsment koncepcióját. Ennek alapján képessé válik a rendszerszemléletű gondolkodásra a vállalatot és környezetét illetően és képes megválasztani a vállalat számára megfelelő célokat és eszközöket. Értékelni tudja a szervezetek struktúráját a stratégiai menedzsment szempontjából, képes meghatározni a szervezetfejlesztési irányvonalakat. A stratégia megvalósítása során ki tudja alakítani és fenn tudja tartani a rendszerszemléletet. Gyakorlati ismereteket szerez a stratégiai kontrolling, a megfigyelő és ösztönző rendszer, valamint a vállalati kultúra kialakítása és fejlesztése területén, amelyeket a munkájában sikerrel hasznosíthat.

3

gyj

Adózási ismeretek

A hallgató megismeri az adózási alapfogalmakat, betekintést nyer az adójog világába, áttekintést kap a főbb adókról és az adórendszerek jellemzőiről, továbbá az adózás rendjéről Magyarországon. Megszerzi azokat a legfontosabb információkat példákon keresztül, melyek a legjelentősebb bevételt biztosító adónemekkel kapcsolatosak.

5

gyj

Idegen nyelv II.

-

kri

Összesen:

 

 

3. félév

Üzleti kommunikáció – vállalati kultúra

A hallgató ismerje meg napjaink kommunikációelméleti műveltségének alapvető elemeit, összefüggéseit; tudja értelmezni a verbális és nem verbális kommunikáció jelentéseit; ismerje a kommunikáció fejlesztés alapelveit; szerezzen átfogó tudást a kommunikációról, mint a modern kultúra nélkülözhetetlen részéről; ismerje meg a munkahelyi, üzleti életben gyakori kommunikációs szituációkat; szerezzen ismereteket az üzleti tárgyalásról, az üzleti adminisztráció legfontosabb összetevőiről, az üzleti élet alapvető illemtan, etikett, protokoll szabályairól; ismerje meg a vállalati kultúrával kapcsolatos fogalmakat és összefüggéseket; tudjon beilleszkedni a szervezetbe, együttműködni, csoportban dolgozni, csoportot szervezni.

3

gyj

Vállalatgazdaságtan

A tantárgy fő célja az ismeretközvetítés, amely a vállalat mibenlétének, fejlődésének, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, fő hazai és nemzetközi összefüggéseinek és sajátosságainak megismertetésére irányul.
A képzés középpontjában a vállalat, mint környezetébe ágyazott rendszer nemzetközi szempontú vizsgálata áll. A hallgató átfogó képet kap a vállalati gazdálkodás mibenlétéről, olyan átfogó és stabil gazdálkodási alapismeretekre tesz szert, melyekre a további tanulás során rá tudja építeni a mélyebb szakmai-módszertani ismereteket, tudnivalókat.

5

koll

Tanirodai gyakorlatok

A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek az ügyviteli munkafolyamatok önálló megszervezésére, összehangolására. Ismerik és alkalmazzák az irodatechnika modern megoldásait. Képesek szakszerű üzleti levelek elkészítésére, és az irodában felmerülő szóbeli és írásbeli kommunikációs feladatok színvonalas ellátásáre. Ismerik az iktatási rendszerek lényegét és célját, rendszerében képesek kezelni a teljes iratkezelési folyamatot.

3

gyj

Adóbevallások

A hallgatók megismerkednek a magyarországi adórendszerrel és megtanulják a legfontosabb adóbevallások elkészítését.

3

gyj

Finanszírozási és pályázati tréning

A tárgy összekötő kapocs az elméleti és a gyakorlati pénzügyi ismeretek között. Olyan ismeretek és szemléletmód átadása a cél, amelynek révén a hallgató sikeresen átláthatja és irányíthatja saját vállalkozása, vagy egy másik kisvállalkozás pénzügyeit. A félév során a hallgatók olyan ismeretekre is szert tesznek, amelyeket akkor is kamatoztatni tudnak, ha nem egy kisvállalkozásnál, hanem egy velük foglalkozó vállalkozásnál (pl. banknál finanszírozóként) vagy intézménynél, állami szervnél helyezkednek el.

5

gyj

Vállalati pénzügyi tervezés

A hallgató megismeri a pénzügyi tervezés jelentőségét, a pénzügyi tervek típusait, jellemzőit. Képessé válik pénzügyi tervek elkészítésére és a pénzügyi egyensúly megteremtését lehetővé tévő intézkedések/megoldások megfogalmazására. Áttekintést kap a pénzügyi elemzés  (forgóeszköz-finanszírozás) lépéseiről és a hosszú távú pénzügyi tervezés (üzleti terv kialakításának) folyamatáról.

5

gyj

Kommunikációs gyakorlatok

A munkaerő-piaci tréning célja az önismeret elmélyítése, az álláskereséshez, -váltáshoz hasznos készségek és viselkedésminták gyakorlása, az egyéni pályaterv kidolgozása. A résztvevők gyakorolják az önéletrajz és a motivációs levél megírását az állás jellegéhez igazodva, felkészülnek az első interjún való sikeres szereplésre, az önálló előadásra, prezentációra. Cél továbbá a tréning résztvevői számára olyan új ismeretek és készségek nyújtása, melyek segítséget nyújtanak a munkaerő-piaci tájékozódáshoz, a kapcsolatépítéshez, címgyűjtéshez és az öneladási technikák sikeres alkalmazásához.

5

gyj

Szakmai idegen nyelv

3

gyj

Összesen

 

 

4. félév

Szakmai gyakorlat

30

kri

Záródolgozat megírása

-

kri

* érvényes 2017 szeptemberétől

A lista tájékoztató jellegű, és a mintatantervi ajánlott félév szerint vannak sorrendbe szedve. Az adott szakra vonatkozó aktuális mintatanterveket beiratkozáskor kapják meg a hallgatók a képzési tájékoztató részeként

Jelmagyarázat:

Számonkérés típusa:

 • koll - kollokvium (vizsgajegy)
 • gyj - gyakorlati jegy (félévközi jegy)
 • kri - kritériumtárgy

 

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés részletes dokumentációja - nappali munkarend (2017) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési részletes dokumentációja - levelező munkarend (2017) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)