Tomori Pál Főiskola

Pénzügy és számvitel alapképzési szak (BA)

A képzés célja: A Pénzügy és számvitel szak célja olyan gazdálkodási szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenérzésére. Továbbá a végzettek kellő mélységű ismeretekkel rendelkezzenek a képzés mester szintű folytatására.

FOKSZ és OKJ-s képzésből szerzett krediteket beszámítjuk, így a képzés időtartama lerövidülhet.

MAB akkreditáció: ITT

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek:
  Gazdasági matematika, Mikroökonómia, Számítástechnika, Környezetgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Makroökonómia, Statisztika, Makropénzügyi folyamatok, Nemzetközi gazdaságtan, Számviteli alapok, Marketing, Stratégiai menedzsment;
 • Társadalomtudományi alapismeretek ismeretkörei:
  Gazdasági jog, Pénzügyi jog
 • Szakmai törzsanyag:
  Pénzügyi és számviteli informatika, Vállalati pénzügyek, Vállalatértékelés, Adózási ismeretek, Vezetés és szervezés, Pénzügyi számvitel, Pénzügyi piacok és számítások, Emberi erőforrás menedzsment, Vezetői számvitel alapok, Termelésmenedzsment, SAP alkalmazása, Elemzés-ellenőrzés módszertana, Sajátos számviteli esetek elszámolása

 

Specializációk:

 • Pénzügy szakirány:
  Nemzetközi pénzügyek, Banküzemtan, Vállalati pénzügyi tervezés, Vállalati finanszírozási döntések, Befektetési- és értékpapírpiac, Költségvetési intézmények és támogatási rendszerek
 • Számvitel szakirány:
  Államháztartás és non-profit számvitel, Hitelintézeti számvitel, Számviteli rendszerek, Konszolidáció alapjai, Vezetői számvitel, Kontrolling

 

Az alapképzési szak megnevezése angolul: Finance and Accounting

Megszerezhető végzettség: Közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon (Economist in Finance and Accounting)

Képzési terület: gazdaságtudományok

Bekerülési követelmény: érettségi bizonyítvány (NEM emelt szintű

Képzési idő: 6+1 félév (szakmai gyakorlat)

Tagozat: nappali vagy levelező

Idegennyelvi követelmény: élve a jogszabályváltozás adta lehetőséggel az intézmény kivezeti az oklevél megszerzésénél a nyelvvizsgakövetelményt minden szakja esetében a képzési tájékoztatókból, amely munkálatok jelenleg is zajlanak. A jelenleg hatályos képzési tájékoztatók ezt még technikailag tartalmazzák, de kérjük ezt a passzust ne vegyék figyelembe.

 

Fontos: a Tomori Pál Főiskolán az utóbbi években erősödött asz oktatás nemzetközi jellege Erasmus programokkal és külföldi hallgatók - angol nyelvű képzéseinkre történő - felvételével, oktatók nemzetközi cseréjével. A gazdaságtudomány területéhez tartozó számos kurzust a főiskola angol nyelven is meghirdeti, és mivel a magyar és angol nyelvű kurzusok tartalma, struktúrája, oktató személye ugyanaz, így mindenkinek adott a lehetőség az áthallgatásra bármely angol nyelvű kurzusra. 

A szakmai gyakorlat követelményei: a szakmai gyakorlat tizenkettő hét időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő gyakorlat.

Az abszolutórium megszerzésének követelményei:

 • 180 + 30 tanulmányi kredit
 • a mintatantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése
 • a kritériumkövetelmények teljesítése

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • abszolutórium megszerzése
 • a szaknak megfelelő képesítési követelményekben meghatározott kreditpont teljesítése
 • két bíráló által elfogadott szakdolgozat

Záróvizsga részei:

 • a szakmai tárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga (záróvizsgatárgyak: Marketing, Emberi erőforrás menedzsment, Stratégiai menedzsment, Pénzügyi számvitel, Vállalati pénzügyek)
 • a specializációhoz tartozó tárgyakból szóbeli vizsga
 • a diplomamunka megvédése

Oklevélkiadás feltétele: A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

Képzési helyszínek:

Képzési formák: magyar nyelvű képzés duális rendszerben is

 • Nappali magyar nyelven: 260 000 Ft/félév
 • Nappali angol nyelven:  322 000 Ft/félév
 • Levelező: 240 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás nappali/duális nappali tagozaton: az oktatás hétfőtől csütörtökig, a 8:00-tól 17:00 óráig tartó idősávban

Időbeosztás levelező tagozaton: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezés és határidők: www.felvi.hu

 

 

A szak tantárgyai:

 

Tantárgy neve/célja

 kredit 

 köv. 

1. félév

Mikroökonómia

Célok: Az alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak a megismerése. A mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések nemzetközi szintű mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben történő eligazodás segítése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.

5

koll

Gazdasági matematika I.

Célok: A középiskolai anyagra építve, a hallgatóknak meg kell ismerniük mindazon matematikai alapokat, amelyek a szakmai és egyéb tárgyak megértéséhez, illetve a közgazdász szakma gyakorlásához, valamint a nemzetközi gazdasági folyamatok megértéséhez szükségesek.
A tantárgy legfőbb célja, kellő jártasság kialakítása a feladatok megoldásában, valamint a gyakorlati problémák matematikai módszerekkel történő megoldásában.

5

koll

Informatika I.

Célok: A tárgy olyan ismereteket nyújt, melyek jól hasznosíthatók a tanulmányaik során (pl. önálló feladatok, szakdolgozat), valamint jelenlegi illetve jövőbeli munkájuk során (pl. önálló forrás- és adatgyűjtés, jelentéskészítés, modellezés, döntés előkészítés támogatása). Ezen eszközhasználati és szemléletbeli képességek természetesen a későbbi, informatikai illetve adatelemző jellegű tárgyak teljesítésében is felhasználhatók lesznek.

2

gyj

Környezet-gazdaságtan

Célok: Olyan alapismeretek nyújtása a hallgatóknak, amelyek segítségével képesek megérteni a környezet-gazdaságtani folyamatok lényegét és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. A tárgy középpontjában a környezeti problémák állnak mind globális, Uniós és hazai szinten.

3

gyj

Jogi alapismeretek

Célok: A hallgatók a jogi alapismeretek című tananyag segítségével sajátítják el a legalapvetőbb ismereteket az állam és a jog kialakulásának folyamatával, a jog és a jogrendszerek jellegzetességeivel kapcsolatban.

3

koll

Üzleti etika

Célok: A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé és problémamegoldó képességük az etikai normák ismeretével növelten felelősségteljesebbé válik.

3

gyj

Gazdaságtörténet

Célok: A jelen gazdasági folyamatainak alakulását alapvetően befolyásolják a múlt gazdaságában lejátszódó történések. Ezek ismerete segít megérteni a napjaink gazdaságában lejátszódó változásokat. A tantárgy bemutatja az egyetemes és hazai gazdaságtörténet fő korszakait. Középpontban azok a lényeges folyamatok állnak, amelyek napjainkban is meghatározóan befolyásolják a modern gazdaság kialakulását, a fontosabb népesedési folyamatokat, a mezőgazdaság átalakulását, az iparosodást, az infrastruktúra kiépítését.

3

koll

Szociológia

Célok: A hallgató megismeri a szociológia alapfogalmait, fontosabb elméleti irányzatait, módszertani sajátosságait, és áttekintést szerez a szociológiai vonatkozású nemzetközi összefüggésekről. Képes eligazodni a kultúra, az egyén és a társas interakciók, a hatalom struktúrái, a társadalmi intézmények, valamint a globalizáció és a modern világ társadalmi változásaiban.

2

koll

Szabadon választható I.

3

gyj

Testnevelés I.

-

kri

Idegen nyelv I.

-

kri

Összesen:

29

 

2. félév

Makroökonómia

A makroökonómia célja a gazdasági események megértését és a gazdaságpolitikai beavatkozások várható hatásainak elemzését segítő fogalmak és módszertani elemek bemutatása. A Makroökonómia c. tárgy ezen belül segítséget nyújt a hallgatóknak a makrofolyamatok rendszerének, a makrofolyamatok mozgatórugóinak, illetve a makrogazdasági szereplők tevékenysége következményeinek megértésében. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.

5

koll

Gazdasági matematika II.

Célok: A hallgatók elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé és problémamegoldó képességük hatékonyabbá válik. A hallgatók megtanulják, hogyan lehet pontosan és szabatosan megfogalmazni, illetve milyen matematikai és valószínűségszámításbeli módszerekkel lehet megoldani a vizsgált problémákat és megteremteni a matematikai alapot a többi tantárgyhoz. Továbbá a hallgatók olyan általános modellalkotási alapismereteket sajátítsanak el, amelyek majd mindennapi munkájuk során kellő jártasságot, illetve biztonságot adnak a döntések előkészítésében.

5

koll

Informatika II.

Célok: Az információ digitális formái, adatok a számítógépben, külső adathordozók. Számítógépek hálózatokban. Alapszoftverek és alkalmazási programok. Alapvető operációsrendszer-parancsok, parancsmódban és grafikus módban. Internet szolgáltatások igénybevétele, biztonság védelem (IT security). World Wide Web információforrás az Interneten. WEB 2.0 új szolgáltatásai. HTML dokumentumok, mint ASCII kódú dokumentumok. Statikus honlapok, dinamikus honlapok. HTML különleges karakterek, főbb dokumentum jelölők tag-ek). A CSS stílus. Külső stíluslapok.

2

gyj

Statisztika I.

Célok: A legfontosabb leíró statisztikai módszerek megismerése és készség szintű elsajátítása. A kvantitatív módszerekkel végzett elemzési lehetőségek elsajátítása.

5

gyj

Gazdasági jog

A gazdasági jog oktatásának célja, hogy az általános jogi alapműveltség megszerzését követően a hallgatók leendő szakmájukhoz kötődő, specifikus ismereteket szerezzenek a gazdaság, elsősorban a cégjog területén. A tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék a gazdasági jogi szabályozás dinamikáját és logikáját.

3

koll

Szabadon választható II.

3

gyj

Szabadon választható III.

4

gyj

Testnevelés II.

-

kri

Idegen nyelv II.

-

kri

Összesen:

27

 

3. félév

Statisztika II.

Célok: A mintavétel elmélete. Mintavételi eljárások és azok néhány jellegzetes gyakorlati alkalmazása. A sokaság legfőbb jellemzőinek pont- és intervallumbecslése különböző mintavételi módok esetén. A hipotézisvizsgálat célja és gondolatmenete. A legfontosabb paraméteres és nemparaméteres próbák. Idősor elemzés gyakorlati alkalmazása.

3

gyj

Vállalatgazdaságtan

A tantárgy fő célja az ismeretközvetítés, amely a vállalat mibenlétének, fejlődésének, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, fő hazai és nemzetközi összefüggéseinek és sajátosságainak megismertetésére irányul.
A képzés középpontjában a vállalat, mint környezetébe ágyazott rendszer nemzetközi szempontú vizsgálata áll. A hallgató átfogó képet kap a vállalati gazdálkodás mibenlétéről, olyan átfogó és stabil gazdálkodási alapismeretekre tesz szert, melyekre a további tanulás során rá tudja építeni a mélyebb szakmai-módszertani ismereteket, tudnivalókat.

5

koll

Nemzetközi gazdaságtan

Tantárgy célja: megismertetni a hallgatókat a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elméleti alapjaival. A nemzetközi gazdaságtan elméleteit és azok képviselőit a kapitalizmus fejlődésével, annak szakaszival összekapcsolva tárgyaljuk, a korai kapitalizmustól kezdődően napjainkig, a globalizáció digitális szakaszáig bezárólag. A tárgy épít a makro- és mikroökonómai ismeretekre és segíti a nemzetközi kapcsolatok céljainak és hasznának megértését.

3

koll

Számviteli alapok

Célok: Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a vállalkozások beszámolási és számviteli rendszerének alapvető jellemzőivel, megismerje a számviteli törvény célját, filozófiáját, a számviteli alapelveket, a vállalkozói vagyon szerkezetét, a gazdasági események vagyoni, jövedelmi helyzetre gyakorolt hatását.

5

koll

Pénzügytan I. (Makropénzügyi folyamatok)

Célok: A tárgy középpontjában a modern gazdaság pénzügyi rendszerének működése, a pénzügyi piacok eszközeinek és intézményeinek, a bankok főbb szolgáltatásainak bemutatása áll. A pénzügyi politika területeinek és kapcsolódásainak ismertetésén túl taglalja a devizarendszerek, a devizagazdálkodás és árfolyampolitika összefüggéseit. Áttekinti az államháztartás rendszerét, az alrendszerek jellemzőinek és összekapcsolódásának bemutatásán keresztül.

5

koll

Marketing

Célok: A marketing alapfogalmak és technikák megismerése a gyakorlatban történő alkalmazás érdekében. A piaci környezetben végbemenő változások okainak feltárása, a piaci szereplők magatartásának megismerése annak érdekében, hogy minél hatékonyabb marketingeszközökkel lehessen ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni.

3

gyj

Üzleti kommunikáció – vállalati kultúra

Célok: A hallgató ismerje meg napjaink kommunikációelméleti műveltségének alapvető elemeit, összefüggéseit; tudja értelmezni a verbális és nem verbális kommunikáció jelentéseit; ismerje a kommunikáció fejlesztés alapelveit; szerezzen átfogó tudást a kommunikációról, mint a modern kultúra nélkülözhetetlen részéről; ismerje meg a munkahelyi, üzleti életben gyakori kommunikációs szituációkat; szerezzen ismereteket az üzleti tárgyalásról, az üzleti adminisztráció legfontosabb összetevőiről, az üzleti élet alapvető illemtan, etikett, protokoll szabályairól; ismerje meg a vállalati kultúrával kapcsolatos fogalmakat és összefüggéseket; tudjon beilleszkedni a szervezetbe, együttműködni, csoportban dolgozni, csoportot szervezni.

3

gyj

Emberi erőforrás menedzsment

Célok: A tantárgy ismereteinek elsajátítása során a hallgató képessé válik az emberi erőforrás menedzsment társadalmi-gazdasági feltételeinek és modelljének azonosítására és értelmezésére. Betekintést kap az emberi erőforrás tervezésébe, értékelésébe, fejlesztésébe, a teljesítményértékelés lényegének és módszereinek meghatározásába. Az emberi erőforrás menedzsment funkcióinak és ezek kapcsolódásának ismeretében képessé válik az egyes humán funkciókhoz kapcsolódó döntéseknél a legfontosabb szempontok mérlegelésére, valamint a jellemző döntés-előkészítő módszerek felvázolására. Értelmezni és értékelni tudja a változásmenedzsment kérdéseit

3

koll

Filozófia

Célok: A tárgy a filozófia fogalmát, ágazatait, irányzatait, korszakait és főbb gondolkodóinak munkásságát világítja meg. Az oktatás célja, hogy egyrészt a hallgatók megismerjék a filozófia szerepét az emberi kultúra történetében, másrészt, hogy a filozófia hozzásegítse őket a megfelelő tájékozódáshoz és a helyes élet kialakításához.

2

koll

Idegen nyelv III.

 

-

kri

Összesen:

32

 

4. félév

Stratégiai menedzsment

Célok: A tantárgy célja, hogy hallgató megismerje a stratégiai modelleket és azok elméleti hátterét, a stratégiai tervezés eszközrendszerét, a stratégiai menedzsment koncepcióját. Ennek alapján képessé válik a rendszerszemléletű gondolkodásra a vállalatot és környezetét illetően és képes megválasztani a vállalat számára megfelelő célokat és eszközöket. Értékelni tudja a szervezetek struktúráját a stratégiai menedzsment szempontjából, képes meghatározni a szervezetfejlesztési irányvonalakat. A stratégia megvalósítása során ki tudja alakítani és fenn tudja tartani a rendszerszemléletet. Gyakorlati ismereteket szerez a stratégiai kontrolling, a megfigyelő és ösztönző rendszer, valamint a vállalati kultúra kialakítása és fejlesztése területén, amelyeket a munkájában sikerrel hasznosíthat.

3

gyj

Pszichológia

Célok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a társadalmi folyamatok gazdasági hatásaival. A társadalmi jelenségek és gazdasági folyamatok kölcsönhatásainak mechanizmusaival. A félév során a hallgatók megismerkednek a gazdaságpszichológia tudományág legfontosabb fogalmaival, vizsgálati területeivel. A Hallgatók képessé válnak a gazdaság makro és mikro szintű folyamatainak szociálpszichológiai megértésére, és megközelítésére a gazdaság és a társadalmi kölcsönhatások közötti szoros összefüggések megértésére.

2

koll

EU ismeretek

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat Európa egységének eszméivel, bemutassa az európai gazdasági integráció fejlődését a Párizsi szerződéstől (1951) a Lisszaboni szerződésekig (2007), amelyeket kiegészít az EU bővülésének története. További cél, bemutatni a tagországok együttműködésének jogi alapjait, az EU intézményrendszerét és döntéshozatali mechanizmusát, valamint a két legjelentősebb közös szakpolitikát. Az integrációs ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek felelősséggel értékelni az EU aktuális kérdéseit, problémáit, valamint az európai integráció hatását Magyarországra.

3

koll

Üzleti tervezés

A hallgató a kurzus teljesítése által betekintést nyer a hazai for-profit és non-profit szektorok sajátosságaiba és működésébe. Képes lesz reális képet kialakítani egy új szervezet létrehozhatóságával, megalapíthatóságával, működőképességével kapcsolatban. Esettanulmányok és azok közös feldolgozása és elemzése által elmélyítheti gyakorlati jártasságát a szervezetekkel kapcsolatos tervezési, szervezési folyamatokban. A tantárgy keretén belül a hallgatóknak lehetősége lesz a különböző menedzsment ismeretek gyakorlatorientált alkalmazására, saját üzleti ötleteik megmérettetésére, megvalósíthatóságának feltérképezésére.

4

gyj

Vezetés és szervezés

A tárgy oktatásának célja olyan ismeretanyag átadása, amely hatására a hallgatók a vezetésről való tudásukat bővítik, a vezetési és szervezési ismeretek birtokában képessé válnak a szervezetet, mint rendszert kezelni, valamint a hatékony vezetési módszereket megválasztani.

3

gyj

Pénzügytan II. (Vállalati pénzügyek)

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató képet kapjon a vállalkozások pénzügyi cél- és eszközrendszeréről. Elsajátítsa a vállalati pénzügyi – beruházási, finanszírozási és osztalékpolitikai – döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket. Ismerje azokat a folyamatokat és főbb elméleteket, amelyek alapján a különféle eszközök és források értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza is majd azokat a vállalati gyakorlatban.

5

gyj

Vállalatértékelés

A tárgy megismerteti a hallgatókat a vállalati érték-menedzselés folyamatával, területeivel, azokkal a tényezőkkel, amelyek hosszú távon az értékképzésben szerepet játszanak, a vállalati értéket befolyásolják. A vállalatértékelés tanulmányozása során lehetővé válik sokrétű, esetleg korábban elsajátított ismeretek – nevezetesen: vállalati gazdaságtan, statisztika, számvitel, vállalati pénzügyek, vállalati stratégia és tervezés – komplex alkalmazása, szintetizálása.

3

gyj

Adózási ismeretek

A hallgató megismeri az adózási alapfogalmakat, betekintést nyer az adójog világába, áttekintést kap a főbb adókról és az adórendszerek jellemzőiről, továbbá az adózás rendjéről Magyarországon. Megszerzi azokat a legfontosabb információkat példákon keresztül, melyek a legjelentősebb bevételt biztosító adónemekkel kapcsolatosak.

5

gyj

Pénzügyi számvitel

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a számviteli törvény szerinti számviteli elszámolások szabályait, az eszközök és források állományba vételét, csökkenésének elszámolását, az évközi és év végi értékelési teendőket, továbbá a beszámoló összeállításának folyamatát.

5

koll

Idegen nyelv IV.

-

kri

Összesen:

33

 

5. félév

Menedzsment

Célok: A hallgató a kurzus teljesítése során betekintést nyer a menedzsment elméletébe és gyakorlatába, megismeri a szervezetek különböző szintjein lévő vezetők feladatait és a velük szemben támasztott követelményeket. Az áttekintett ismeretkörök támpontot és segítséget nyújtanak a hallgatóknak ahhoz, hogy megállják a helyüket menedzserként, döntéshozóként gazdasági szervezetekben.

3

gyj

Szakmai idegen nyelv I.

A tantárgy oktatásának célja, hogy az üzleti élet tematikájában a választott idegen nyelven jártasságot szerezzenek a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő interdiszciplináris tudással rendelkező hallgatók, akik képesek a valós gazdasági, üzleti folyamatok megértésére és megoldásukra javaslattételre. A hallgatókat arra készítjük fel, hogy nemzetközi szinten, a gazdaság különböző területein használni tudják a választott idegen nyelvet, mint munkaeszközt.

3

gyj

Pénzügy jog

A képzés keretében a hallgatók megismerik a közfeladatok ellátásának intézményi kereteit, a költségvetési szervek vagyongazdálkodási típusait, a költségvetési finanszírozás módjait, a helyi önkormányzatok és a non-profit szervezetek működésének finanszírozását, valamint az EU támogatási rendszereit, különös tekintettel annak kis- és középvállalkozási politikájára és programjára.

3

koll

Pénzügyi piacok és számítások

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a pénzügyi piacok működésével és szereplőivel, a kereskedés főbb jellemzőivel. A hallgató megismeri a tőzsdei fundamentális és technikai analízis jellemzőit, fajtáit, a statisztikai elemzési módszereket, és áttekinti a bolyongáselméletet is. A tárgy kiemelten foglalkozik a derivatív termékek (határidős ügyletek, opciók, csereügyletek) működési mechanizmusával.

3

gyj

Adóbevallások

A tantárgy ismeretanyaga a hatályos magyar adójogszabályok alapján fogja át az egyes adónemekhez, költségvetési kapcsolatokhoz és más, ezzel összefüggő témakörökhöz kapcsolódó elméleti és gyakorlati/eljárási teendőket. A hallgatók esettanulmányok feldolgozása során gyakorlatorientáltan, az egyes adóbevallások elektronikus kitöltésén keresztül alkalmazhatják adóügyi ismereteiket.

3

gyj

Vezetői számvitel alapjai

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a vezetői számvitel elméletét, módszereit, a vezető számvitel (belső számvitel) szerepét, jelentőségét a vezetői döntéshozatal során.

3

gyj

Nemzetközi pénzügyek és ügyletek (Pénzügy specializáció)

A tantárgy két részből áll: összekapcsolja a nemzetközi pénzügyek elméleti alapismereteit és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók gyakorlati ismereteit. A hallgatók megismerik a nemzetközi pénzügyek alapfogalmait, a nemzetközi pénzügyi rendszer működését, a pénzügyi globalizáció folyamatait, annak főbb piacait, intézményeit és eszközeit, legfőbb szabályait. A tárgy gyakorlati részében a hallgatók megismerik a nemzetközi tranzakciók főbb szereplőit, intézményeit és eszközeit. A hallgatók összekapcsolva az elméleti és gyakorlati ismereteket megértik a reálfolyamatokat kísérő pénzügyi tranzakciók kockázatát, és a finanszírozás kérdéseit is. A hallgatók a nemzetközi kereskedelem és a határon átnyúló finanszírozás típusait, fizetési módokat és eszközöket gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül sajátítják el és gyakorolják.

4

gyj

Banküzemtan (Pénzügy specializáció)

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat egyrészt a mai magyar bankrendszer jellemzőivel és a banküzemi működés sajátosságaival, másrészt a különböző pénzügyi szolgáltatásokkal. Az elméleti ismeretek mellett a bankkapcsolatok/ügyletek gyakorlati feldolgozására és számítási feladatok megoldására is sor kerül.

4

gyj

Vállalati pénzügyi tervezés (Pénzügy specializáció)

A hallgatók megismerik a pénzügyi tervezés jelentőségét, a pénzügyi tervek típusait, jellemzőit.
A tőkeköltségvetés elkészítéséhez kapcsolódóan a beruházások kockázatának vizsgálatára irányuló módszerek áttekintését követően a tantárgy a rövidtávú pénzügyi tervek (státusz, likviditási terv és cash-flow terv) összeállítására fókuszál. Esettanulmányok feldolgozásán keresztül kerül sor a tervezési technikák elsajátítására, majd a mester budget összeállítására.

5

gyj

Államháztartás és nonprofit számvitel (Számvitel specializáció)

E tantárgy az alapozó ismeretek áttekintését követően a költségvetési szervek számvitelének aktuális szabályozásával, az államháztartási szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségével, valamint az éves beszámoló ellenőrzésben és pénzügyi gazdasági elemzésben történő hasznosításával foglalkozik.

4

gyj

Hitelintézeti számvitel (Számvitel specializáció)

E tantárgy oktatásának célja a hazai számviteli rendszerek terén szerzett ismeretek bővítése. A tárgy keretében kerül sor a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások sajátos könyvvezetésének, számlarendjének, költséggazdálkodásának és beszámolókészítésének a bemutatására, jövedelmezőségi és teljesítményelemzési technikáinak ismertetésére. Foglalkozik a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének összeállításával és az egyéb kötelezően előírt sajátos jelentések eseteivel.

4

gyj

Számviteli rendszerek (Számvitel specializáció)

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a nemzetközi életben összeállított éves beszámoló formai és tartalmi előírásait, képes legyen az egyes üzleti döntéshozatalnál ezeket gyakorlati készségszinten felhasználni.

5

gyj

Összesen:

31

 

6. félév

Szakmai idegen nyelv II.

A tantárgy oktatásának célja, hogy az üzleti élet tematikájában a választott idegen nyelven jártasságot szerezzenek a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő interdiszciplináris tudással rendelkező hallgatók, akik képesek a valós gazdasági, üzleti folyamatok megértésére és megoldásukra javaslattételre. A hallgatókat arra készítjük fel, hogy nemzetközi szinten, a gazdaság különböző területein használni tudják a választott idegen nyelvet, mint munkaeszközt.

3

gyj

Gazdasági elemzés, ellenőrzés és módszertana

A hallgatók megismerik és alkalmazni tudják azokat az elemzési és ellenőrzési módszereket, amelyek segítik a gazdálkodó szintjén a gazdasági döntések meghozatalát, nyomon követik azok végrehajtását és értékelik azok eredményességét, valamint megismerik a Magyarországon érvényesülő ellenőrzések rendszerét, annak fejlődését és jelenlegi felépítését, működését.

5

gyj

Sajátos számviteli esetek elszámolása

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a speciális céghelyzetek kialakulásának okait, jogi szabályozását, továbbá a hozzá kapcsolódó számviteli elszámolásokat. Alkalmazni tudja a speciális céghelyzetek számviteli elszámolását.

4

gyj

Pénzügyi és számviteli informatika

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a pénzügyi és a vezetői számvitel feladatainak modern információtechnológiai környezetét, a számviteli vezető által támasztandó, illetve támasztható elvárások körét, a hatékony számvitel-irányítás technológiai, emberi és szakmai ismérveit. A számviteli információs rendszerek konkrét tervezéséhez a hallgatóknak a számviteli ismeretek mellett megfelelő alaposságú informatikai tudással is rendelkezniük kell.

3

gyj

Befektetési és értékpapírpiac (Pénzügy specializáció)

A képzés során a hallgatók megismerik a befektetési és értékpapírpiacok, valamint a befektetők és a befektetési stratégiák különböző típusait, jellemzőit és a hazai értékpapírjog főbb szabályait.
A befektetés-elemzési módszerek példák segítségével történő feldolgozását követően a határidős ügyletekkel kapcsolatos számítások kerülnek a vizsgálat fókuszába, továbbá a banki treasury termékek megértésére és alkalmazására kerül sor.

4

koll

Vállalati finanszírozási döntések (Pénzügy specializáció)

A képzés során a hallgatók megismerik a pénzügyi döntéseken belül a finanszírozási döntések vállalati gazdálkodásban betöltött helyét, szerepét. A vállalati tőkeszerkezet és tőkefinanszírozási erő fontosabb jellemzőit, a vállalati finanszírozás alapvető módozatait. A tantárgy összekötő kapocs az elméleti és gyakorlati pénzügyi ismeretek között. Olyan ismeretek átadása a cél, melyek révén a hallgatók megismerik a vállalkozás számára szóba jöhető finanszírozási alternatívákat és képesek lesznek összetett szempontrendszer alapján konzekvens finanszírozási döntéseket hozni.

4

gyj

Költségvetési intézmények és támogatási rendszerek (Pénzügy specializáció)

A képzés keretében a hallgatók megismerik a közfeladatok ellátásának intézményi kereteit, a költségvetési szervek vagyongazdálkodási típusait, a költségvetési finanszírozás módjait, a helyi önkormányzatok és a non-profit szervezetek működésének finanszírozását, valamint az EU támogatási rendszereit, különös tekintettel annak kis- és középvállalkozási politikájára és programjára.

5

koll

Konszolidáció alapjai (Számvitel specializáció)

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a nemzetközi életben összeállított éves beszámoló formai és tartalmi előírásait, képes legyen az egyes üzleti döntéshozatalnál ezeket gyakorlati készségszinten felhasználni.

4

koll

Vezetői számvitel (Számvitel specializáció)

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a vezetői számvitel elméletét, módszereit, a vezető számvitel (belső számvitel) szerepét, jelentőségét a vezetői döntéshozatal során.

4

koll

Kontrolling (Számvitel specializáció)

A tantárgy célja, hogy a hallgató legyen tisztában a kontrolling funkció lényegével, szerepével a vállalaton belül. Ismerje meg és tudja alkalmazni a kontrolling eszköztárát, ismerje meg a kontrolling alrendszereit. Képes legyen szisztematikusan értékelni egy vállalkozás terveit és beszámolóit, és önálló véleményt alkotni róla.

5

gyj

Szakdolgozat konzultáció

-

kri

Összesen:

28

 

7. félév

Szakmai gyakorlat

20

kri

Szakdolgozat készítés

10

kri

Összesen:

30

 

Szabadon választható tantárgyak

Termelésmenedzsment

Célok: A hallgató megismeri a vállalati és vállalkozási rendszerek termelési alapfogalmait és összefüggő folyamatrendszerüket. Képessé válik, hogy ezekből levezesse a termelés és a termelésirányítás legfontosabb kérdéseit. Meg tudja különböztetni a termelési folyamat struktúrájának típusait, a gyártmány és a gyártás iparági sajátosságait. Értelmezni és értékelni tudja a készletgazdálkodás és a termelésirányítás kapcsolatát, kezelni tudja a JIT rendszert, a TQM alapelveit és menetét.

3

gyj

Pénzmosás elleni küzdelem

Célok: A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a pénzmosás elleni küzdelem közgazdasági és büntetőjogi kérdéseibe, az ehhez használható információk és információs rendszerek alkalmazásába, valamint a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó intézményi háttér működésébe. A tárgy kitér a kérdéskör nemzetközi jelentőségére és szabályozására is, illetve a nemzetközi összefogásban rejlő lehetőségekre és akadályozó tényezőkre.

3

gyj

Biztonságpolitika

Célok: A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a biztonság fogalmával kapcsolatos különböző értelmezésekkel, a biztonság összetevőivel, dimenzióival és a biztonságpolitika vizsgálódási területével. Részletesen megismeri az EU közös biztonság- és védelempolitikáját, a bel- és igazságügyi együttműködés gyakorlatát, valamint Magyarország védelempolitikájának elmúlt két évtized alatti változásait, valamint a jelenlegi helyzetet. Képessé válik tisztán látni a biztonsági kihívások, veszélyjelenségek tipológiáját és az abból eredő konfliktusokat, a háborúk elleni fellépést. Önálló véleményt tud kialakítani az aszimmetrikus hadviselés, a terrorizmus kérdéseiről és az ezek ellen fellépő nemzetközi civil (államközi) és katonai szervezetek, szövetségek tevékenységéről, céljairól, perspektíváiról.

4

gyj

A korrupció gazdasági vetületei

Célok: A hallgató megismeri a korrupció és a gazdaság összefüggéseit, káros hatásait. Részletesen megismeri a korrupció morfológiai jellemzőit, gyökereit és megnyilvánulási formáit. Képessé válik tisztán látni a korrupció gazdasági hátterét. Széles körű ismeretekre tesz szert a korrupció megelőzésére irányuló eszközökről és módszerekről.

3

gyj

Érveléselmélet és technika

Célok: A hallgató megismeri a korrupció és a gazdaság összefüggéseit, káros hatásait. Részletesen megismeri a korrupció morfológiai jellemzőit, gyökereit és megnyilvánulási formáit. Képessé válik tisztán látni a korrupció gazdasági hátterét. Széles körű ismeretekre tesz szert a korrupció megelőzésére irányuló eszközökről és módszerekről.

4

gyj

Gazdaságvédelem

Célok: A tárgy célja: A hallgató átfogó ismeretek szerez a kriminológiai szemlélet elsajátításán keresztül a bűnözés természetéről, oksági mechanizmusairól, a megelőzés eszközeiről és módszereiről. Tudást kap a gazdálkodás rendjét sértő cselekmények típusairól, a gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzőiről, valamint a gazdasági visszaélések megelőzésének jogi, ellenőrzési eszközeiről és módszereiről.

3

gyj

Karrierépítés

Célok: A tantárgy célja: A hallgató a tantárgy keretében megismeri az érvényesülés útját, lehetőségét, valamint a marketing szemléletű állásvadászatot. Értékelni és alkalmazni tudja a képességek, a személyiségjegyek, a szakmai ismeretek megfelelő kombinációját. Képessé válik a sikeres önéletrajz elkésztésének mesterfogásaira, valamint a sikeres felvételi beszélgetésre való felkészülésre. Mindezek segítségével fel tudja kutatni a rejtett álláslehetőségeket mint a karrierépítés alapvető bázisát.

4

gyj

Minőségmenedzsment alapjai

Célok: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a minőségmenedzsment alapjaival. Áttekintést kapnak a minőségügyi rendszerek fejlődési szakaszairól és a vezetői döntésekhez szükséges mélységben megismerik a TQM és a vállalati minőségügyi rendszerek (ISO 9000) alapjait. Megismerkednek továbbá a minőségmenedzsment rendszerek különböző formáival, alapvető módszereivel és technikáival.

3

gyj

Projekt- és team menedzsment

Célok: A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a projektmenedzsment (PM) általános elméleti alapjaival, módszereivel, valamint gyakorlati alkalmazási területeivel.

4

gyj

Vámismeretek

Célok: A tantárgy célja, hogy bemutassa az EU-t, mint vámuniót: az EU egy vámterület, amelyen belül biztosított az áruk-és szolgáltatások szabadsága (belső piac) és közös vámpolitikát alkalmaz az EU-n kívüli országokkal szemben. A hallgatók megismerik a közös vámpolitika céljait, legfőbb eszközeit és intézményeit. A hallgatók megismerik a hatályos uniós és a hozzá kapcsolódó hazai vámjogi szabályozást és azok alkalmazását.

3

gyj

Bevezetés a logisztikába

Célok: A logisztika a gazdaságos és hatékony termelés- és szolgáltatásszervezés előmozdítását segítő rendszerszemlélet gyakorlati és elméleti kérdéseivel foglakozik, amikor a gyakorlati szakemberek figyelmét a teljes-költség elvét alapul véve a termelés- és szolgáltatás járulékos tevékenységeinek fontosságára fordítja.

A tárgy elsődleges célja az egységes szemléletmód elsajátíttatása (közlekedés, szállítóeszközök, készletgazdálkodás stb.), további szerepe a logisztikai módszerek (pl. áruelosztás-tervezés), ill. logisztikai részterületek, mint pl. raktározás, anyagmozgatás, csomagolás stb. hallgatókkal való megismertetése.

3

gyj

* érvényes 2017 szeptemberétől

A lista tájékoztató jellegű, és a mintatantervi ajánlott félév szerint vannak sorrendbe szedve. Az adott szakra vonatkozó aktuális mintatanterveket beiratkozáskor kapják meg a hallgatók a képzési tájékoztató részeként.

Jelmagyarázat:

Számonkérés típusa:

 • koll - kollokvium (vizsgajegy)
 • gyj - gyakorlati jegy (félévközi jegy)
 • kri - kritériumtárgy

 

Pénzügy és számvitel alapképzési szak részletes képzési dokumentációja nappali munkarenden (2017) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)

Pénzügy és számvitel alapképzési szak részletes képzési dokumentációja levelező munkarenden (2017) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)