Tomori Pál Főiskola

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak (BA)

A képzés célja: A Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek legalább két idegen nyelven, magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberként helytállni, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására és szervezésére, valamint kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés mester szintű folytatásához.

FOKSZ és OKJ-s képzésből szerzett krediteket beszámítjuk, így a képzés időtartama lerövidülhet.

MAB akkreditáció: ITT

 

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek:
  Mikroökonómia, Gazdasági matematika, Informatika, Makroökonómia, Gazdasági jog, Statisztika, Vállalati gazdaságtan, Környezet-gazdaságtan, Számviteli alapok, Pénzügytan, Marketing, Bevezetés a regionális gazdaságtanba, Üzleti kommunikáció – vállalati kultúra, Üzleti erika, Piacelemzés és fejlesztés, Nemzetközi etikett és protokoll, Szakmai idegen nyelv;
 • Társadalomtudományi alapismeretek ismeretkörei:
  Gazdaságtörténet, Jogi alapismeretek, Szociológia, EU ismeretek, Filozófia, Gazdaságpszichológia, Nemzeti kereskedelmi, pénzügyi és gazdasági intézmények;
 • Szakmai törzsanyag:
  Nemzetközi gazdaságtan, Interkulturális menedzsment, Külgazdasági politika, Vezetés és szervezés, Nemzetközi pénzügyek és ügyletek, Nemzetközi marketing, Nemzetközi tárgyalási stratégiák és taktikák, Projekt és team menedzsment, Közmenedzsment, Nemzetközi rendezvények szervezése és menedzsmentje, Világgazdasági folyamatok, Az EU közösségi politikái, Nemzetközi fejlesztési politikák, Nemzetközi fejlesztések módszertana, Világgazdasági régiók és folyamatok Ázsia, Világgazdasági régiók és folyamatok Amerika, Világgazdasági régiók és folyamatok AfrikaNemzetközi etikett és protokoll, Határ menti kapcsolatok és együttműködés az EU-ban, Adózási ismeretek, Kelet-közép-európai gazdasági kapcsolatok.

 

Az alapképzési szak megnevezése angolul: International Business Economics

Megszerezhető végzettség: Közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon (Economist in International Business)

Képzési terület: gazdaságtudományok

Bekerülési követelmény: érettségi bizonyítvány (NEM emelt szintű

Képzési idő: 8 félév (szakmai gyakorlat: legalább egy félév külföldön szerzett tapasztalat vagy nemzetközi környezetben megszerzett gyakorlat a 7. félévben (12 hét) és belföldi szakmai gyakorlat a 8. félévben (12 hét) a szakdolgozat megírása mellett)

Tagozat: nappali vagy levelező

Képzés nyelve: magyar vagy angol

 

Idegennyelvi követelmény: élve a jogszabályváltozás adta lehetőséggel az intézmény kivezeti az oklevél megszerzésénél a nyelvvizsgakövetelményt minden szakja esetében a képzési tájékoztatókból, amely munkálatok jelenleg is zajlanak. A jelenleg hatályos képzési tájékoztatók ezt még technikailag tartalmazzák, de kérjük ezt a passzust ne vegyék figyelembe. 

A Tomori Pál Főiskolán a nyelvi képzés a képesítési követelményeknek megfelelően illeszkedik a tantervbe. A hallgatók nappali tagozaton 6 szemeszteren át tanulnak idegen nyelvet, heti két órában (kritériumtárgyak), azaz összesen 120 órát kötelező felvenniük. A kötelező 6 féléves idegen nyelv kreditérték nélküli és azok a hallgatók, akik megfelelő nyelvvizsgával rendelkeznek, az óralátogatás alól felmentést kapnak.

Fontos: a Tomori Pál Főiskolán az utóbbi években erősödött asz oktatás nemzetközi jellege Erasmus programokkal és külföldi hallgatók - angol nyelvű képzéseinkre történő - felvételével, oktatók nemzetközi cseréjével.

A képzést a főiskola angol nyelven is meghirdeti, és mivel a magyar és angol nyelvű kurzusok tartalma, struktúrája, oktató személye ugyanaz, így mindenkinek adott a lehetőség az áthallgatásra bármely angol nyelvű kurzusra. 

A szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények: a szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra)  gyakorlat.

Az abszolutórium megszerzésének követelményei:

 • 180 + 60 tanulmányi kredit
 • a mintatantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése
 • a kritériumkövetelmények teljesítése

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • abszolutórium megszerzése
 • a szaknak megfelelő képesítési követelményekben meghatározott kreditpont teljesítése
 • két bíráló által elfogadott szakdolgozat

Záróvizsga részei:

 • a szakmai tárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga 
 • a specializációhoz tartozó tárgyakból szóbeli vizsga
 • a diplomamunka megvédése

Oklevélkiadás feltétele: A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

Képzési helyszínek:

Képzési formák: magyar és angol nyelven duális rendszerben is

 • Nappali magyar nyelven: 260 000 Ft/félév
 • Nappali angol nyelven: 322 000 Ft/félév 
 • Levelező: 240 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás nappali tagozaton: az oktatás hétfőtől csütörtökig, a 8:00-tól 17:00 óráig tartó idősávban

Időbeosztás levelező tagozaton: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezés és határidők: www.felvi.hu

 

Hallgatóink véleménye:

Számomra a Tomori Pál Főiskola egy családias légkörű, barátságos helyet jelent, remek oktatókkal. Mivel nem egy nagy hallgató számmal rendelkező egyetem, ezért a tanárokkal is sokkal jobban szót lehet érteni, akik nagyon segítőkészek bármivel kapcsolatban.

Egyéni tanrendes vagyok a sport karrierem miatt, ami naponta előfordul hogy két edzést is igénybe vesz. 13 éve versenyszerűen kajakozom több kisebb-nagyobb eredménnyel.

Nekem a sportban nagyon segítőkész volt az iskola, mert az edzések mellett megtudom oldani a tanulást és a bejárást is.

Rónai Tamás, Nemzetközi gazdálkodás, 3. félév

(10szeres Magyar bajnok, 3szoros Olympic hopes győztes, Ifjusági Európa bajnokság induló, gyermek, kölyök, serdülő, ifjúsági keret tag)

 

 

 
 
 

 

 

A szakon hallgatható tantárgyak*:

Tantárgy neve/célja

 kredit 

 köv. 

1. félév

Mikroökonómia

Célok: Az alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak a megismerése. A mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések nemzetközi szintű mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben történő eligazodás segítése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.

5

koll

Gazdasági matematika I.

Célok: A középiskolai anyagra építve, a hallgatóknak meg kell ismerniük mindazon matematikai alapokat, amelyek a szakmai és egyéb tárgyak megértéséhez, illetve a közgazdász szakma gyakorlásához, valamint a nemzetközi gazdasági folyamatok megértéséhez szükségesek.
A tantárgy legfőbb célja, kellő jártasság kialakítása a feladatok megoldásában, valamint a gyakorlati problémák matematikai módszerekkel történő megoldásában.

5

koll

Informatika I.

Célok: A tárgy olyan ismereteket nyújt, melyek jól hasznosíthatók a tanulmányaik során (pl. önálló feladatok, szakdolgozat), valamint jelenlegi illetve jövőbeli munkájuk során (pl. önálló forrás- és adatgyűjtés, jelentéskészítés, modellezés, döntés előkészítés támogatása). Ezen eszközhasználati és szemléletbeli képességek természetesen a későbbi, informatikai illetve adatelemző jellegű tárgyak teljesítésében is felhasználhatók lesznek.

2

gyj

Marketing

Célok: A marketing alapfogalmak és technikák megismerése a gyakorlatban történő alkalmazás érdekében. A piaci környezetben végbemenő változások okainak feltárása, a piaci szereplők magatartásának megismerése annak érdekében, hogy minél hatékonyabb marketingeszközökkel lehessen ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni.

3

gyj

Jogi alapismeretek

Célok: A hallgatók a jogi alapismeretek című tananyag segítségével sajátítják el a legalapvetőbb ismereteket az állam és a jog kialakulásának folyamatával, a jog és a jogrendszerek jellegzetességeivel kapcsolatban.

3

koll

Üzleti kommunikáció – vállalati kultúra

Célok: A hallgató ismerje meg napjaink kommunikációelméleti műveltségének alapvető elemeit, összefüggéseit; tudja értelmezni a verbális és nem verbális kommunikáció jelentéseit; ismerje a kommunikáció fejlesztés alapelveit; szerezzen átfogó tudást a kommunikációról, mint a modern kultúra nélkülözhetetlen részéről; ismerje meg a munkahelyi, üzleti életben gyakori kommunikációs szituációkat; szerezzen ismereteket az üzleti tárgyalásról, az üzleti adminisztráció legfontosabb összetevőiről, az üzleti élet alapvető illemtan, etikett, protokoll szabályairól; ismerje meg a vállalati kultúrával kapcsolatos fogalmakat és összefüggéseket; tudjon beilleszkedni a szervezetbe, együttműködni, csoportban dolgozni, csoportot szervezni.

3

gyj

Gazdaságtörténet

Célok: A jelen gazdasági folyamatainak alakulását alapvetően befolyásolják a múlt gazdaságában lejátszódó történések. Ezek ismerete segít megérteni a napjaink gazdaságában lejátszódó változásokat. A tantárgy bemutatja az egyetemes és hazai gazdaságtörténet fő korszakait. Középpontban azok a lényeges folyamatok állnak, amelyek napjainkban is meghatározóan befolyásolják a modern gazdaság kialakulását, a fontosabb népesedési folyamatokat, a mezőgazdaság átalakulását, az iparosodást, az infrastruktúra kiépítését.

3

koll

Szociológia

Célok: A hallgató megismeri a szociológia alapfogalmait, fontosabb elméleti irányzatait, módszertani sajátosságait, és áttekintést szerez a szociológiai vonatkozású nemzetközi összefüggésekről. Képes eligazodni a kultúra, az egyén és a társas interakciók, a hatalom struktúrái, a társadalmi intézmények, valamint a globalizáció és a modern világ társadalmi változásaiban.

2

koll

Testnevelés I.

-

kri

Idegen nyelv I.

-

kri

2. félév

Makroökonómia

A makroökonómia célja a gazdasági események megértését és a gazdaságpolitikai beavatkozások várható hatásainak elemzését segítő fogalmak és módszertani elemek bemutatása. A Makroökonómia c. tárgy ezen belül segítséget nyújt a hallgatóknak a makrofolyamatok rendszerének, a makrofolyamatok mozgatórugóinak, illetve a makrogazdasági szereplők tevékenysége következményeinek megértésében. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.

5

koll

Gazdasági matematika II.

Célok: A hallgatók elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé és problémamegoldó képességük hatékonyabbá válik. A hallgatók megtanulják, hogyan lehet pontosan és szabatosan megfogalmazni, illetve milyen matematikai és valószínűségszámításbeli módszerekkel lehet megoldani a vizsgált problémákat és megteremteni a matematikai alapot a többi tantárgyhoz. Továbbá a hallgatók olyan általános modellalkotási alapismereteket sajátítsanak el, amelyek majd mindennapi munkájuk során kellő jártasságot, illetve biztonságot adnak a döntések előkészítésében.

5

koll

Informatika II.

Célok: Az információ digitális formái, adatok a számítógépben, külső adathordozók. Számítógépek hálózatokban. Alapszoftverek és alkalmazási programok. Alapvető operációsrendszer-parancsok, parancsmódban és grafikus módban. Internet szolgáltatások igénybevétele, biztonság védelem (IT security). World Wide Web információforrás az Interneten. WEB 2.0 új szolgáltatásai. HTML dokumentumok, mint ASCII kódú dokumentumok. Statikus honlapok, dinamikus honlapok. HTML különleges karakterek, főbb dokumentum jelölők tag-ek). A CSS stílus. Külső stíluslapok.

2

gyj

Statisztika I.

Célok: A legfontosabb leíró statisztikai módszerek megismerése és készség szintű elsajátítása. A kvantitatív módszerekkel végzett elemzési lehetőségek elsajátítása.

5

gyj

Bevezetés a regionális gazdaságtanba

Célok: A regionális gazdaságtan tantárgy célja, hogy a Hallgatók megismerkedjenek a gazdasági folyamatok földrajzi térben való működésének, a meghatározó mechanizmusok törvényszerűségeivel. Megismerjék és megértsék a gazdasági szereplők piaci döntésmechanizmusait a gazdasági és társadalmi térben. Tisztában legyenek a földrajzi tér gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásaival

3

koll

Gazdasági jog, nemzetközi gazdasági jog

A gazdasági jog oktatásának célja, hogy az általános jogi alapműveltség megszerzését követően a hallgatók leendő szakmájukhoz kötődő, specifikus ismereteket szerezzenek a gazdaság, elsősorban a cégjog területén. A tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék a gazdasági jogi szabályozás dinamikáját és logikáját.

3

koll

Üzleti etika

Célok: A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé és problémamegoldó képességük az etikai normák ismeretével növelten felelősségteljesebbé válik.

3

gyj

Pszichológia

Célok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a társadalmi folyamatok gazdasági hatásaival. A társadalmi jelenségek és gazdasági folyamatok kölcsönhatásainak mechanizmusaival. A félév során a hallgatók megismerkednek a gazdaságpszichológia tudományág legfontosabb fogalmaival, vizsgálati területeivel. A Hallgatók képessé válnak a gazdaság makro és mikro szintű folyamatainak szociálpszichológiai megértésére, és megközelítésére a gazdaság és a társadalmi kölcsönhatások közötti szoros összefüggések megértésére.

2

koll

Testnevelés II.

-

kri

Idegen nyelv II.

-

kri

3. félév

Statisztika II.

Célok: A mintavétel elmélete. Mintavételi eljárások és azok néhány jellegzetes gyakorlati alkalmazása. A sokaság legfőbb jellemzőinek pont- és intervallumbecslése különböző mintavételi módok esetén. A hipotézisvizsgálat célja és gondolatmenete. A legfontosabb paraméteres és nemparaméteres próbák. Idősor elemzés gyakorlati alkalmazása.

3

gyj

Vállalati gazdaságtan

A tantárgy fő célja az ismeretközvetítés, amely a vállalat mibenlétének, fejlődésének, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, fő hazai és nemzetközi összefüggéseinek és sajátosságainak megismertetésére irányul.
A képzés középpontjában a vállalat, mint környezetébe ágyazott rendszer nemzetközi szempontú vizsgálata áll. A hallgató átfogó képet kap a vállalati gazdálkodás mibenlétéről, olyan átfogó és stabil gazdálkodási alapismeretekre tesz szert, melyekre a további tanulás során rá tudja építeni a mélyebb szakmai-módszertani ismereteket, tudnivalókat.

5

koll

Számviteli alapok

Célok: Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a vállalkozások beszámolási és számviteli rendszerének alapvető jellemzőivel, megismerje a számviteli törvény célját, filozófiáját, a számviteli alapelveket, a vállalkozói vagyon szerkezetét, a gazdasági események vagyoni, jövedelmi helyzetre gyakorolt hatását.

5

koll

Pénzügytan I. (Makropénzügyi folyamatok)

Célok: A tárgy középpontjában a modern gazdaság pénzügyi rendszerének működése, a pénzügyi piacok eszközeinek és intézményeinek, a bankok főbb szolgáltatásainak bemutatása áll. A pénzügyi politika területeinek és kapcsolódásainak ismertetésén túl taglalja a devizarendszerek, a devizagazdálkodás és árfolyampolitika összefüggéseit. Áttekinti az államháztartás rendszerét, az alrendszerek jellemzőinek és összekapcsolódásának bemutatásán keresztül.

5

koll

Filozófia

Célok: A tárgy a filozófia fogalmát, ágazatait, irányzatait, korszakait és főbb gondolkodóinak munkásságát világítja meg. Az oktatás célja, hogy egyrészt a hallgatók megismerjék a filozófia szerepét az emberi kultúra történetében, másrészt, hogy a filozófia hozzásegítse őket a megfelelő tájékozódáshoz és a helyes élet kialakításához.

2

koll

Nemzetközi gazdaságtan

Tantárgy célja: megismertetni a hallgatókat a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elméleti alapjaival. A nemzetközi gazdaságtan elméleteit és azok képviselőit a kapitalizmus fejlődésével, annak szakaszival összekapcsolva tárgyaljuk, a korai kapitalizmustól kezdődően napjainkig, a globalizáció digitális szakaszáig bezárólag. A tárgy épít a makro- és mikroökonómai ismeretekre és segíti a nemzetközi kapcsolatok céljainak és hasznának megértését.

3

koll

Nemzetközi pénzügyek és ügyletek

Célok: A tantárgy két részből áll: összekapcsolja a nemzetközi pénzügyek elméleti alapismereteit és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók gyakorlati ismereteit. A hallgatók megismerik a nemzetközi pénzügyek alapfogalmait, a nemzetközi pénzügyi rendszer működését, a pénzügyi globalizáció folyamatait, annak főbb piacait, intézményeit és eszközeit, legfőbb szabályait. A tárgy gyakorlati részében a hallgatók megismerik a nemzetközi tranzakciók főbb szereplőit, intézményeit és eszközeit. A hallgatók összekapcsolva az elméleti és gyakorlati ismereteket megértik a reálfolyamatokat kísérő pénzügyi tranzakciók kockázatát, és a finanszírozás kérdéseit is. A hallgatók a nemzetközi kereskedelem és a határon átnyúló finanszírozás típusait, fizetési módokat és eszközöket gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül sajátítják el és gyakorolják.

4

gyj

Világgazdasági folyamatok

A tárgy célja a hallgatók szakmai ismereteinek elmélyítése a világgazdaságot a 21. században jellemző fő folyamatok bemutatásával, a globalizáció és a regionalizáció egymást erősítő és gyengítő tendenciáinak elemzésével. A tárgy keretében megvizsgáljuk, hogy a fő folyamatok milyen sajátosságokat mutatnak a világgazdaság régióiban.

3

koll

Idegen nyelv III.

-

kri

4. félév

Piacelemzés és fejlesztés

Célok: A dinamikusan változó piaci környezetben ma már nélkülözhetetlen a piackutatás szerepe. A tárgy bemutatja a piackutatás jelentőségét, annak eszközeit, módszertanát és befolyásoló tényezőit. A piac makro-környezeti elemeinek hatásait az egyes piacokra (demográfiai-, gazdasági-, természeti-, technológiai-, politikai/jogi-, társadalmi/kulturális környezet). Továbbá a fogyasztói piacok és az üzleti piacok közötti különbségeket és az ebből adódó vásárlási magatartás eltéréseit az egyes piactípusokon.

5

gyj

EU ismeretek

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat Európa egységének eszméivel, bemutassa az európai gazdasági integráció fejlődését a Párizsi szerződéstől (1951) a Lisszaboni szerződésekig (2007), amelyeket kiegészít az EU bővülésének története. További cél, bemutatni a tagországok együttműködésének jogi alapjait, az EU intézményrendszerét és döntéshozatali mechanizmusát, valamint a két legjelentősebb közös szakpolitikát. Az integrációs ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek felelősséggel értékelni az EU aktuális kérdéseit, problémáit, valamint az európai integráció hatását Magyarországra.

3

koll

Projekt- és team menedzsment

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a projektmenedzsment (PM) általános elméleti alapjaival, módszereivel, valamint gyakorlati alkalmazási területeivel.

4

gyj

Vezetés és szervezés

A tárgy oktatásának célja olyan ismeretanyag átadása, amely hatására a hallgatók a vezetésről való tudásukat bővítik, a vezetési és szervezési ismeretek birtokában képessé válnak a szervezetet, mint rendszert kezelni, valamint a hatékony vezetési módszereket megválasztani.

3

gyj

Interkulturális menedzsment

A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az interkulturális menedzsment alapvető, átfogó fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, összefüggéseivel. A hallgató ismerje és értse meg az interkulturális menedzsment folyamatok alapjait, tárgyhoz kapcsolódó probléma megoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait. A hallgató birtokában legyen az interkulturális menedzsment alapvető szakmai szókincsének. A hallgató újfajta közelítéseket, kreatív megoldásokat ismerjen meg, a különböző kultúrák gyökereinek, jellemzőinek megértésén keresztül, valamint ismerje és felismerje a kulturális ismeretek hiányából fakadó tipikus félreértéseket és kommunikációs problémákat. A kurzus során a hallgató megismeri a kipróbált vezetési módszereket a stratégiaalkotástól a humánerőforrás-menedzsmenten át a szervezetfejlesztésig, a kulturális eltérések sikeres kezelésére, előnyei kihasználására.

4

koll

Külgazdasági politika

A tárgy célja, hogy a hallgatók szerezzenek ismereteket a külgazdasági politikát meghatározó nemzetközi gazdasági környezetről és azok változásairól a XXI. században, valamint megértsék a külgazdaság és a belső gazdaság fejlődésének összefüggéseit. A tárgy kiemelt kérdésköre: az országok hogyan tudják kialakítani külgazdasági stratégiájukat, fejleszteni külpiaci tevékenységüket a nemzetközi multilaterális és bilaterális szerződések kereteiben, valamint az integrációs tömbökben.

5

koll

Világgazdasági régiók és folyamatok Ázsia

A kurzus célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a világ egyik legerősebb, központi régióját, Ázsiát. A kurzus során a hallgatók tudásra tehetnek szert Ázsia különböző államaival kapcsolatban, beleértve az országok történelmét, gazdaságföldrajzát, régióit. A kurzus során elemzésre kerül több ázsiai ország gazdasági szerepe és súlya a világgazdaságban.

3

koll

Idegen nyelv IV.

-

kri

5. félév

Nemzetközi etikett és protokoll

Célok: A hallgató megismeri a társadalmi érintkezés hazai és nemzetközi szabályait, az interakciós, viselkedésbeli mintákat az etikett és a protokoll írott és az illem íratlan szabályainak alkalmazásával. Jártasságot szerez a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása során tanúsítandó kulturált magatartás, normakövető viselkedés gyakorlati alkalmazásához és felkészül a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátására.

3

gyj

Szakmai idegen nyelv I.

A tantárgy oktatásának célja, hogy az üzleti élet tematikájában a választott idegen nyelven jártasságot szerezzenek a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő interdiszciplináris tudással rendelkező hallgatók, akik képesek a valós gazdasági, üzleti folyamatok megértésére és megoldásukra javaslattételre. A hallgatókat arra készítjük fel, hogy nemzetközi szinten, a gazdaság különböző területein használni tudják a választott idegen nyelvet, mint munkaeszközt.

3

gyj

Nemzetközi kereskedelmi, pénzügyi és gazdasági intézmények

A tárgy célja, hogy bemutassa a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok fejlődését, valamint azok alakítására ható nemzetközi intézményeket a második világháború végétől napjainkig. Bemutatjuk országok együttműködésének multilaterális kereteit létrehozó nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi intézményeket, azok legfőbb céljait, funkcióit, működését.

5

koll

Közmenedzsment

A kurzus elsődleges célja, hogy bemutassa a közmenedzsmenttel kapcsolatos alapvető elméleteket, módszereket. A képzés a közmenedzsmenttel kapcsolatos főbb elméleteket helyezi középpontba, bemutatja a különböző menedzsment modelleket, módszereket, illetve a megvalósítás folyamatát. A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek a közmenedzsment tervezési folyamatával, a közszolgáltatások szervezésével, illetve a társadalmilag közösen szerevezett feladatokkal.

2

gyj

Nemzetközi marketing

Célja: A tárgy keretén belül nagy hangsúlyt kap a világgazdasági környezet marketing szempontú értelmezése, illetve a nemzetközi marketing eszközrendszerének áttekintése és mindezek gyakorlati alkalmazásából eredő tapasztalatainak értékelése. A hallgatók a kurzus során a korábban már megszerzett marketing ismereteket ültetik át nemzetközi környezetbe. A marketing ismeretek készség szintre való fejlesztését az egyes témakörökhöz kapcsolódó, nemzetközi vállalati gyakorlatra alapozott esettanulmányok közös és egyéni feldolgozása segíti. A kurzus kiemelt figyelmet szentel a nemzetközi marketing sajátosságainak hangsúlyozására, illetve a különböző kultúrákhoz tartozó vállalatok marketing gyakorlatának összehasonlítására.

6

gyj

Nemzetközi fejlesztési politikák

A tantárgy célja, hogy átfogó ismereteket adjon az ENSZ által elfogadott Fenntartató Fejlődés céljairól, amelyek meghatározzák a fejlesztés irányát 2030-ig (stratégiai tervek, programok és projektek szintjén is). Ezeket a célokat pénzügyi forrásokkal is támogatják a globális és regionális szervezetek és a fejlett országok egyénileg is. A tárgy keretében a fejlesztések fő területei és azok közfinanszírozása kerülnek előtérbe az ENSZ Fenntartható Fejlődés céljaitól az AGENDA 2030-ig bezárólag. Az ENSZ fejlesztési stratégiai céljaival összhangban mind az az USA, mind az EU elindította saját fejlesztési programjait meghatározva azok pénzügyi fejlesztési forrásait és végrehajtását. A fejlődő országok gazdasági növekedését elősegíthetik külső források, beleértve a kereskedelem területén nyújtott támogatásokat is (Aid for Trade), melyeket érdemes lesz összehasonlítani. A hallgatók az új ismeretek birtokában jobban megértik az egyenlőtlen fejlődést és a felzárkózás lehetőségeit, megvizsgálva saját országuk stratégiai tervét, a fejlesztés legjobb programjait és projektjeit.

6

koll

Világgazdasági régiók és folyamatok Afrika

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó gazdasági és társadalmi ismereteket szerezzenek a világ egyik legnépesebb és legnagyobb területű kontinenséről, Afrikáról. Megismerjék a kontinens sajátos történelmét, a sajátos történelmi múltból eredő belső regionális megosztottságát, jelenlegi demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemzőit egyenlőtlenségeit és kihívásait. A tantárgy kiemelt célja az is, hogy Afrikának a globális világgazdasági rendszerben elfoglalt helyzetét is bemutassa, a jelenlegi és jövőbeli gazdasági trendekre is kitérve.

3

koll

6. félév

Környezet-gazdaságtan

Célok: Olyan alapismeretek nyújtása a hallgatóknak, amelyek segítségével képesek megérteni a környezet-gazdaságtani folyamatok lényegét és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. A tárgy középpontjában a környezeti problémák állnak mind globális, mind az Európai Unió és hazai szinten.

3

gyj

Szakmai idegen nyelv II.

A tantárgy oktatásának célja, hogy az üzleti élet tematikájában a választott idegen nyelven jártasságot szerezzenek a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő interdiszciplináris tudással rendelkező hallgatók, akik képesek a valós gazdasági, üzleti folyamatok megértésére és megoldásukra javaslattételre. A hallgatókat arra készítjük fel, hogy nemzetközi szinten, a gazdaság különböző területein használni tudják a választott idegen nyelvet, mint munkaeszközt.

3

gyj

Nemzetközi rendezvények szervezése és menedzsmentje

Célok: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatos alapvető fogalmakat, valamint a rendezvények szervezési feladatait. A kurzus során kiemelt hangsúlyt kapnak azok a kulturális különbségek, amelyekre egy nemzetközi rendezvény megvalósításakor különös figyelemmel kell lenni.

3

gyj

Nemzetközi tárgyalási stratégiák és taktikák

Célok: A hallgató a tárgyalási technikák törvényszerűségeinek és összefüggéseinek, valamint a nemzetközi protokoll szabályainak ismeretében képes különböző szituációkban eredményes tárgyalásra és szükség esetén a konfliktushelyzetek kezelésére.

4

koll

Az EU közösségi politikái

A tantárgy célja —építve az EU ismeretek c. kurzusra—, hogy bemutassa az EU keretében megvalósuló különböző szakpolitikák egyes területeit, feltárja a közös politikák eltérő működési mechanizmusát az EU és a tagországok kompetenciái függvényében.

5

koll

Nemzetközi fejlesztések módszertana

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és a gyakorlatban is hasznosítani tudják a nemzetközi tervezés, irányítás, finanszírozás, ellenőrzés alapvető ismereteit, amelyeket a nemzetközi szervezetek támasztanak az általuk finanszírozott fejlesztésekkel szemben (amelyek a 2030-ig szóló fejlesztéseket is szolgálják). A PCM jelentős része a tananyagnak, amelynek gyakorlata kerül előtérbe azáltal, hogy a hallgatók csoportban közösen kidolgoznak egy projektet valós pályázati felhívás alapján. A közpénzből történő fejlesztéshez szorosan kapcsolódik a közbeszerzés is. A közbeszerzés legbőbb nemzetközi szabályozását az EU reguláció alapján ismerik meg a hallgatók – figyelembe véve a WTO GPA szabályait is, konkrét közbeszerzési szerződések elemzésével.

6

koll

Világgazdasági régiók és folyamatok Amerika

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó tudást kapjanak Amerika, mint világgazdasági régió szerepéről a globális világgazdaságban. Ennek keretén belül megismerkednek a földrész tagolt földrajzi és geopolitikai jellegzetességeivel. Az USA, Kanada, Mexikó és Dél-Amerika gazdasági jellemzőivel, regionális gazdasági integrációk világgazdasági szerepével. A kurzus speciális tudást nyújt a hallgatóknak a földrész országainak gazdasági fejlettségbeli különbségeiről is.

3

koll

Szakdolgozat konzultáció

-

kri

7. félév

Külföldi szakmai gyakorlat (12 hét)

30

kri

8. félév

Belföldi szakmai gyakorlat (12 hét)

20

kri

Szakdolgozat készítés

10

kri

Szabadon választható tantárgyak

Pénzmosás elleni küzdelem

Célok: A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a pénzmosás elleni küzdelem közgazdasági és büntetőjogi kérdéseibe, az ehhez használható információk és információs rendszerek alkalmazásába, valamint a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó intézményi háttér működésébe. A tárgy kitér a kérdéskör nemzetközi jelentőségére és szabályozására is, illetve a nemzetközi összefogásban rejlő lehetőségekre és akadályozó tényezőkre.

3

gyj

Pénzügytan II. (Vállalati pénzügyek)

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató képet kapjon a vállalkozások pénzügyi cél- és eszközrendszeréről. Elsajátítsa a vállalati pénzügyi – beruházási, finanszírozási és osztalékpolitikai – döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket. Ismerje azokat a folyamatokat és főbb elméleteket, amelyek alapján a különféle eszközök és források értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza is majd azokat a vállalati gyakorlatban.

5

gyj

Érveléselmélet és technika

Célok: A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a kommunikáció területén belül a szövegértő hallgatásra és olvasásra, valamint az érvelésre vonatkozó elméleti szabályrendszereket, és ezeket gyakorlatban is alkalmazni tudja. A kurzus során a hallgató bepillantást nyer az ókori retorikai kánonokba, a magyar szónoklattan történetébe, majd természetesen megismerkedik a modern érveléselmélet és módszertan alapelemeivel is. Az elméletet számos gyakorlaton keresztül sajátíthatja el és teheti hasznossá saját további tanulási és tudományos tevékenysége számára.

4

gyj

Gazdaságvédelem

A tárgy célja: A hallgató átfogó ismeretek szerez a kriminológiai szemlélet elsajátításán keresztül a bűnözés természetéről, oksági mechanizmusairól, a megelőzés eszközeiről és módszereiről. Tudást kap a gazdálkodás rendjét sértő cselekmények típusairól, a gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzőiről, valamint a gazdasági visszaélések megelőzésének jogi, ellenőrzési eszközeiről és módszereiről.

3

gyj

Karrierépítés

A tantárgy célja: A hallgató a tantárgy keretében megismeri az érvényesülés útját, lehetőségét, valamint a marketing szemléletű állásvadászatot. Értékelni és alkalmazni tudja a képességek, a személyiségjegyek, a szakmai ismeretek megfelelő kombinációját. Képessé válik a sikeres önéletrajz elkésztésének mesterfogásaira, valamint a sikeres felvételi beszélgetésre való felkészülésre. Mindezek segítségével fel tudja kutatni a rejtett álláslehetőségeket mint a karrierépítés alapvető bázisát.

4

gyj

Bevezetés a logisztikába

A tárgy célja: A logisztika a gazdaságos és hatékony termelés- és szolgáltatásszervezés előmozdítását segítő rendszerszemlélet gyakorlati és elméleti kérdéseivel foglakozik, amikor a gyakorlati szakemberek figyelmét a teljes-költség elvét alapul véve a termelés- és szolgáltatás járulékos tevékenységeinek fontosságára fordítja.
A tárgy elsődleges célja az egységes szemléletmód elsajátíttatása (közlekedés, szállítóeszközök, készletgazdálkodás stb.), további szerepe a logisztikai módszerek (pl. áruelosztás-tervezés), ill. logisztikai részterületek, mint pl. raktározás, anyagmozgatás, csomagolás stb. hallgatókkal való megismertetése.

3

gyj

Minőségmenedzsment alapjai

Célok: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a minőségmenedzsment alapjaival. Áttekintést kapnak a minőségügyi rendszerek fejlődési szakaszairól és a vezetői döntésekhez szükséges mélységben megismerik a TQM és a vállalati minőségügyi rendszerek (ISO 9000) alapjait. Megismerkednek továbbá a minőségmenedzsment rendszerek különböző formáival, alapvető módszereivel és technikáival.

3

gyj

Innováció-menedzsment

A tantárgy alapvető célja a hallgatók ismereteinek bővítése az innovációval kapcsolatos alapvető tudnivalókkal kapcsolatban. A kurzus során kiemelt hangsúlyt helyezünk az innováció nemzetközi vonatkozásainak, folyamatainak bemutatására.

3

gyj

Stratégiai menedzsment

A tantárgy célja, hogy hallgató megismerje a stratégiai modelleket és azok elméleti hátterét, a stratégiai tervezés eszközrendszerét, a stratégiai menedzsment koncepcióját. Ennek alapján képessé válik a rendszerszemléletű gondolkodásra a vállalatot és környezetét illetően és képes megválasztani a vállalat számára megfelelő célokat és eszközöket. Értékelni tudja a szervezetek struktúráját a stratégiai menedzsment szempontjából, képes meghatározni a szervezetfejlesztési irányvonalakat. A stratégia megvalósítása során ki tudja alakítani és fenn tudja tartani a rendszerszemléletet. Gyakorlati ismereteket szerez a stratégiai kontrolling, a megfigyelő és ösztönző rendszer, valamint a vállalati kultúra kialakítása és fejlesztése területén, amelyeket a munkájában sikerrel hasznosíthat.

3

gyj

Média gazdaságtana

A tantárgy célja: A hallgatók képesek legyenek a médiagazdaságtani ismeretek birtokában a médiapiac összefüggéseinek feltárására és megértésére, a piaci mechanizmusok és piaci szereplők azonosítására, azok jellemzőinek meghatározására.

3

gyj

A korrupció gazdasági vetületei

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a korrupció és a gazdaság összefüggéseit, káros hatásait. A tárgy keretében átfogó tudást kap a korrupció lényegi kérdéseiről. A hallgató átfogó ismeretek birtokában képes lesz megérteni a korrupció lényegét és romboló hatásait, lehetőségei szerint fellép és tudatosan harcol ellene. Széles körű ismeretekre tesz szert a korrupció megelőzésére irányuló nemzeti és nemzetközi politikákról, eszközökről és módszerekről.

3

gyj

Vámismeretek - vámunió, vámpolitika

A tantárgy célja, hogy bemutassa az EU-t, mint vámuniót: az EU egy vámterület, amelyen belül biztosított az áruk-és szolgáltatások szabadsága (belső piac) és közös vámpolitikát alkalmaz az EU-n kívüli országokkal szemben. A hallgatók megismerik a közös vámpolitika céljait, legfőbb eszközeit és intézményeit. A hallgatók megismerik a hatályos uniós és a hozzá kapcsolódó hazai vámjogi szabályozást és azok alkalmazását.

3

gyj

Biztonságpolitika

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a biztonság fogalmával kapcsolatos különböző értelmezésekkel, a biztonság összetevőivel, dimenzióival és a biztonságpolitika vizsgálódási területével. Részletesen megismeri az EU közös biztonság- és védelempolitikáját, a bel- és igazságügyi együttműködés gyakorlatát, valamint Magyarország védelempolitikájának elmúlt két évtized alatti változásait, valamint a jelenlegi helyzetet. Képessé válik tisztán látni a biztonsági kihívások, veszélyjelenségek tipológiáját és az abból eredő konfliktusokat, a háborúk elleni fellépést. Önálló véleményt tud kialakítani az aszimmetrikus hadviselés, a terrorizmus kérdéseiről és az ezek ellen fellépő nemzetközi civil (államközi) és katonai szervezetek, szövetségek tevékenységéről, céljairól, perspektíváiról.

4

gyj

TDK (Tudományos Diákköri Konferencia)

A TDK és más tudományos tevékenység (tanórán kívüli) célja, hogy a hallgatókat motiválja tudományos kutatásokra csoportos és egyéni formában is. A Főiskolán létrehozott Kutatóközpont megfelelő szervezeti keretet biztosít diákkörök létesítésére. Az egyéni kutatómunkát a Főiskola oktatói konzulensként irányítják.
Tudományos munka végzésének folyamata és eredménye

Csoportos kutatás

 1. A Kutatóközpont felhívására való jelentkezés
 2. Kutatásvezető irányítása mellett végzett tevékenység
 3. A kutatás eredményeinek összefoglalása és bemutatása házi TDK-n vagy más fórumon
 4. A kutatásvezető értékelésével elismert tevékenység.
Egyéni kutatás:
 1. A Főiskola által meghirdetett TDK-ra való jelentkezés
 2. Folyamatos kutatómunka főiskolai oktató vagy külső szakember irányításával
 3. Tudományos dolgozat elkészítése és annak beadása
 4. A dolgozat Házi TDK-n való bemutatása.

 

A hallgatók TDK tevékenysége jó alapot képez magas színvonalú BA szakdolgozat elkészítéséhez és tanulmányaik MA szintű folytatásához is.

4

gyj

* érvényes 2017 szeptemberétől

A lista tájékoztató jellegű, és a mintatantervi ajánlott félév szerint vannak sorrendbe szedve. Az adott szakra vonatkozó aktuális mintatanterveket beiratkozáskor kapják meg a hallgatók a képzési tájékoztató részeként.

Jelmagyarázat:

Számonkérés típusa:

 • koll - kollokvium (vizsgajegy)
 • gyj - gyakorlati jegy (félévközi jegy)
 • kri - kritériumtárgy

 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak részletes képzési dokumentációja nappali munkarenden (2020) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak részletes képzési dokumentációja nappali munkarenden (angol) (2020) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak részletes képzési dokumentációja levelező munkarenden (2020) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)