Tomori Pál Főiskola

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: alapszintű gazdasági és munkaügyi mediátor (közvetítő) szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gazdasági és munkaügyi mediátor (közvetítő)

Képzési idő: 4 félév

A képzés során elsajátítható kompetenciák, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzési szak célja olyan közvetítők (mediátorok) képzése, akik a gazdasági élet szereplői közötti párbeszéd folytatásában, valamint az érdekegyeztetési folyamatok irányításában kellő jártassággal és képességekkel rendelkeznek. Ismerik a gazdasági élet és az érdekegyeztetés rendszereit, intézményeit, aktuális kérdéseit, a munkaerő-piaci és foglalkoztatási tendenciákat, és ezek hatásait a kollektív szerződésekre, az érdekegyeztetést érintő jogharmonizációs feladatokat, a humánerőforrás menedzsment célját, funkcióit, a jogszabályokat, az érdekvitákban követendő eljárásokat és magatartásmintákat.

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek lesznek:

 1. mediációs (közvetítői) eljárás lefolytatására, különösen a gazdasági, érdekegyeztetési és munkaügyi viták, fogyasztóvédelem területén,
 2. facilitációs eljárás és tevékenység lefolytatására konfliktusokban,
 3. konfliktuskezelésre és feloldásra.

A felvétel feltétele: A képzésben gazdaságtudományi képzési területen legalább alapképzésben oklevelet szerzettek vehetnek részt.

A képzés főbb tanulmányi területei:

 • Elméleti ismeretek:
  • általános gazdasági és vállalkozási ismeretek
  • gazdaságszociológiai, gazdaságpszichológiai ismeretek
  • szervezeti és munkaügyi ismeretek
  • jogi és igazgatási ismeretek
  • társadalomtudományi ismeretek
  • módszertani és szakmai ismeretek
 • Gyakorlati ismeretek:
  • mediátori és gazdasági szaknyelvi ismeretek (angol
  • személyes kompetenciafejlesztés
  • szociális készségfejlesztés
  • joggyakorlati ismeretek
  • társadalmi célú kommunikációs ismeretek
  • munkakészség- és kompetenciafejlesztés

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A képzés elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt közvetít, ennek megfelelően az elméleti tantárgyak kollokviummal érnek véget, a gyakorlati tárgyakra a hallgató szemináriumi jegyet kap. A szakdolgozati konzultációra a hallgató aláírást kap (haladási napló).
Az ellenőrzési rendszer az intézményi tantervben előírt aláírások megszerzéséből, a kollokviumok teljesítéséből és gyakorlati jegyek megszerzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgán történő prezentációjából tevődik össze.

A szakdolgozat:
A mediáció témakörében megírt záró dolgozat. A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek elkészítésével a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
 • a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett
 • a konzulens és az opponens által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záró dolgozat határidőre történő benyújtása

 

A záróvizsga tartalma:

 • szakmai tárgyakból átfogó szóbeli vizsga
 • a szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:
A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és a szakdolgozat megvédésére adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

Képzési helyszínek:

Képzési tagozat: levelező

A költségtérítés összege:

 • Levelező tagozaton: 155 000 Ft/félév

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezési lap