Tomori Pál Főiskola

A vizsgázó megérti a természetes vagy gépi hang közvetítésével érkező beszédet, képes a fontosabb részletek azonosítására a mindennapi életben előforduló gyakori beszédhelyzetekben. Közléseinek szakmai tartalma figyelemreméltó. A beszélgetésben aktív partnerként vesz részt, véleményez, értékel vagy szükség esetén kérdez. Megérti és jól értelmezi a mindennapi életben előforduló és élethelyzetéhez, tevékenységeihez kapcsolódó különböző szövegtípusokat az autentikus szakszövegek, a sajtó, a népszerűsítő irodalom körében egyaránt. Képes megadott utasítások alapján különböző típusú szövegeket létrehozni , amelyeket az adott szövegtípus szerkesztési szabályainak ismeretében készíti el. Képes mind a magyar, mind az idegen nyelvű közlemények tartalmát közvetíteni idegen, illetve magyar nyelvre szóban és írásban. Az interakciós nyelvhasználati helyzetekben képes alkalmazkodni az idegen nyelvű partner kulturális sajátosságaihoz.

A középszinten elvárt nyelvtudás megfelel az Európa Tanács KER ajánlásaiban szereplő középszint (B2) követelményeinek, amennyiben a vizsgázó:

 • Képes megérteni a standard beszélt nyelvet, akár élőben, akár médiában, olyan ismerős vagy ismeretlen témakörökben, amelyekkel a magán, a társadalmi, a tanulmányi vagy a szakmai életben találkozni lehet. Csak különlegesen erős háttérzaj, a nem megfelelő szövegfelépítés és/vagy a túlzottan idiomatikus szóhasználat ronthatja az értés minőségét.
 • Képes megérteni a nyelvileg, ill. szerkezetileg bonyolult beszédet mind konkrét, mind absztrakt témákban, ha a beszélő standard kiejtést használ, még abban az esetben is, ha az viszonylag technikai jellegű, de a jelölt szakterületével kapcsolatos. Képes követni hosszabb beszédszövegeket és bonyolult vitákat is, feltéve, hogy a téma viszonylag ismerős, és a beszélgetés irányát jól követhető beszédfordulatok jelzik.
 • Igen önállóan képes olvasni, képes alkalmazkodni a különféle célú szövegek stílusához, a kívánt sebességhez. Széleskörű aktív olvasásra szánt szókinccsel rendelkezik, de nehézségei támadhatnak a ritkábban előforduló kifejezésekkel.
 • Folyamatosan és hatékonyan képes használni a nyelvet az általános, a tudományos, a szakmai vagy szabadidős témákban egyaránt, és világosan kijelölni a dolgok közötti viszonyokat. Spontán módon, megfelelő nyelvhelyességi kontrollal képes kommunikálni anélkül, hogy jelét adná annak, hogy bármi korlátozná abban, amit mondani akar. A formális, informális kategóriákban jól alkalmazkodik a körülményekhez.
 • Olyan mértékben folyamatosan és spontánul kommunikál, amely lehetővé teszi azt, hogy anyanyelvűekkel tartós kapcsolatot alakítson ki anélkül, hogy ez bármely félben feszültséget keltene. Be tudja mutatni az események és különféle élmények személyes oldalát is, képes világosan indokolni és fenntartani nézeteit megfelelő magyarázatok és érvelés segítségével.
 • Írásban hatékonyan fejt ki híreket és nézeteket, illetve reagál másokéra.
 • Világos, részletes leírást és bemutatást tud adni az érdeklődési köréhez kapcsolódó témák széles skálájában, gondolatait kiegészítő adatokkal és megfelelő példákkal fejti ki és támasztja alá.
 • Világos, részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos számos témakörben úgy, hogy több forrásból származó adatokat, érveléseket összegez és értékel.

 

Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

 • személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem, családi állapot, állampolgárság, származás, érdeklődés, ünnepek, barátság, emberek külső és belső jellemzése);
 • lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, szálláslehetőségek);
 • háztartás, házimunka;
 • környezet (ország, város, lakóhely, tájegység, növények, állatok, éghajlat, időjárás, mindennapi környezetvédelem);
 • utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, egyéni közlekedés, külföldi út, külföldi úthoz szükséges dokumentumok);
 • utazás külföldre (készülődés, úti dokumentumok, határátlépés, repülőtér, szállás);
 • étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem, kávéház);
 • bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési módok, ruhaneműk, dohányáruk, háztartási cikkek, gyógyszertár, íróeszközök);
 • szolgáltatások (posta, távirat, telefon, bank, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-segélyszolgálat, benzinkút, kölcsönzés);
 • munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely, munkafeltételek, bérezés);
 • iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak, vizsgák, diplomák, elhelyezkedés);
 • szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, rendezvények látogatása, mozi, színház, képzőművészet, sport, rádió/televízió, olvasmányok, sajtó, társasági összejövetelek);
 • egészség, higiénia (testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, biztosítás);
 • nyelvtanulás, nyelvismeret;
 • aktuális hétköznapi témák (aktuális események, életkörülmények)

 

Középfokon (B2 szinten) az alábbi beszédszándékokat kell tudnia a vizsgázónak kifejezni a B1 szinten ismertetett beszédszándékokon felül:

 • összefoglaló jellegű kérdések és információadás;
 • modalitás: óhajtás, feltételezés;
 • alószínűség, valószínűtlenség fokának egyszerű kifejezése (It may rain. She might have got lost. Vielleicht wird es regnen. Warscheinlich haben sie es verloren. Es ist möglich, daß ….; Es ist unmöglich, daß…);
 • ma rábeszélés kifejezése: tanácsolás (You should…; You’d better…), javaslat (Let’s…; Shall we…?, How about…?);
 • érvelési szándékok kifejezése: vélemény (In my opinion…; Ich glaube…; Ich bin der Meinung…), egyetértés (I quite agree…; Da bin ich einverstanden.), egyet nem értés (I can’t agree…; Da bin ich anderer Meinung.), érvek felsorolása (First…; Second…; Finally…; Erstens….; Zweitens…);
 • meggyőződés, vélemény, kétség kifejezése;
 • értékelés, kommentár (értékelés, kritika, szemrehányás, bocsánatkérés, ellentmondás);
 • érzés, érzelem kifejezése.

 

Középfokon (B2 szinten) megkövetelt grammatikai relációk – a B1 szinten említetteken kívül – a következők:

 • időbeli viszonyok: előidejűség, egyidejűség, utóidejűség kifejezése, jelenidő-kör, múltidő-kör;
 • műveltetés;
 • feltételes mód jelenre és múltra utaló használata;
 • passzív szemlélet
 • logikai viszonyok: feltétel kifejezése, ok- és célhatározás mellékmondatokban, megengedés kifejezése (Although…; Obgleich…; um…zu) összetett mondatokban;
 • nem literális jelentést hordozó szerkezetek ismerete (Why don’t we…, etwas in Betrieb setzen).

 

 

A középfokú vizsgákon elérhető pontszám:

 • középfok szóbeli típus: 110 – megfelelt 66 ponttól
 • középfok írásbeli típus: 120 – megfelelt 72 ponttól
 • középfok komplex típus: 230 – megfelelt 138 ponttól

 

A sikeresség feltétele a készségenkénti minimum 40%-os eredmény mellett az összpontszám 60%-ának elérése.