Tomori Pál Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • Közgazdasági jellegű alapdiploma esetén: Főiskolai szakközgazdász, gazdasági informatikai menedzsment szakon.
 • Egyéb esetekben: Gazdasági informatika szakértő.

 

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja:
A Gazdasági informatikai szakirányú továbbképzési szak célja olyan informatikai menedzserek képzése, akik magas szintű számítástechnikai, hardver, szoftver, orgver ismeretekkel képesek a vállalkozások pénzügyi, számviteli informatikai teendőinek szabályozására, informatikai adatbázisainak megszervezésére, számítógépes adatfeldolgozási feladatok kidolgozására, működtetésére és irányítására.
A szakot elsősorban mérnöki, agrár, tanári, jogi, bölcsész, orvosi, gyógyszerész, természettudományi vagy művészeti alapdiplomával rendelkezőknek ajánljuk, akik tevékenységük során szerzett tapasztalataikat közgazdaságtudományi, illetve gazdasági informatikai ismeretekkel kívánják kiegészíteni.
A Gazdasági informatikai szakirányú továbbképzési szakot elvégzők képesek lesznek a megszerzett, munkájukban közvetlenül is hasznosítható tudással alkotó közgazdasági, menedzsment és informatikai természetű munkát végezni, irányítani, szervezni és motiválni, továbbá az elért eredményeket bemutatni, színvonalasan kommunikálni.

A képzés főbb tanulmányi területei:

 • Általános közgazdasági, menedzsment, társadalomtudományi és módszertani ismeretek:
  • jog, vállalkozások gazdaságtana, számvitel, pénzügyek oktatása a képzési idő 25-35%-ában.
 • A szak speciális ismeretei:
  • szoftvertechnológia,
  • számítógépes hálózatok,
  • számvitel-szervezés,
  • adatbázis-kezelés,
  • controlling,
  • üzleti tervezés.

 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint szakmai gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze. A képzés során a tantárgyak ismeretanyagából félévenként egy zárthelyi megírása vagy dolgozat beadása szükséges.

A szakdolgozat:
Gazdasági informatika témából megírt záró dolgozat. A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek elkészítésével a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése:

 • a megadott számú gyakorlati jegy megszerzése és az előírt vizsgák letétele,
 • két bíráló által elfogadott szakdolgozat,
 • legalább egy idegen nyelvből középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

 

A záróvizsga tartalma: a szakdolgozat megvédése.

A záróvizsga eredménye:
A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és a szakdolgozat megvédésére adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

Jelentkezési lap letöltése