Tomori Pál Főiskola

A vizsgázó megérti a hozzá intézett tagolt, normális tempójú idegen nyelvű beszéd lényegét. Megérti a hétköznapi témákkal vagy munkával kapcsolatos szókincset tartalmazó szövegeket. Egyszerű beszédhelyzetekben részt tud venni. Képes összefüggően leírni eseményeket, röviden és egyszerűen megmagyarázni és indokolni véleményét. Hosszabb összefüggő írásművet nem kell alkotnia, de egyszerű szöveget létre tud hozni, magánlevelet meg tud írni. Képes két nyelv között közvetíteni, egyszerű szövegek lényegét összefoglalni idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre.

Nyelvismeretének, készségeinek, jártasságának szintje eléri az Európa Tanács KER ajánlásában szereplő küszöbszint (B1) követelményeit, tartománya megfelel annak, amennyiben:

 • Képes megérteni a világosan előadott tényszerű információkat a mindennapi vagy munkahellyel összefüggő témákban, képes megérteni az üzenet lényegét és egyes részleteit is, feltéve, ha a beszélő tisztán artikulál, és a jelölt számára ismerős akcentust használ.
 • Megfelelő értési szinten képes olvasni olyan világos, tényszerű szövegeket, amelyek olyan témáról szólnak, amelyek a jelölt érdeklődési körébe tartoznak.
 • Megfelelő önbizalommal képes kommunikálni ismerős rutin és nem rutin ügyekről, amelyek érdeklődési körével vagy szakmai ismeretével egybeesnek. Képes az információcserére, az információk ellenőrzésére és megerősítésére, képes kevésbé rutinszerű helyzetekben is boldogulni és megmagyarázni, hogy mi okozza a problémát.
 • Meg tud írni egyszerű, közvetlen fontosságú információt közlő vagy kérő levelet vagy feljegyzést úgy, hogy megérteti a fontosnak érzett gondolatokat.

 

Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

 • Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem, családi állapot, állampolgárság);
 • Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, háztartás, házimunka);
 • Környezet (ország, város, lakóhely, időjárás);
 • Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, szállás);
 • Étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem);
 • Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, ruhaneműk, háztartási cikkek);
 • Szolgáltatások (posta, telefon, kölcsönzés);
 • Munka, foglalkozás, munkahely;
 • Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak);
 • Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, mozi, színház, sport, rádió/televízió).

 

Alapfokon (B1 szinten) az alábbi beszédszándékokat kell tudnia a vizsgázónak kifejezni:

 • kérdezés, információkérés;
 • válaszadás, információadás;
 • emlékezés (Do you remember where you left it?, Kannst du dich erinnern…?), emlékeztetés (Don’t forget to…; Vergessen Sie nicht…;), figyelmeztetés (Be careful!; Seien Sie vorsichtig!);
 • modalitás: szándék, terv, ígéret (going to, I will come tomorrow, Ich will…, Ich möchte…), előrejelzés kifejezése (It will rain. Er wird morgen kommen.);
 • bizonyosság, bizonytalanság fokának egyszerű kifejezése: (Are you sure? I’m quite sure that…; This story can’t be true. Bist du sicher…? Das kann nicht wahr sein!);
 • attitűdök, viszonyulások egyszerű kifejezése: kíváncsiság, meglepetés (How come? Wirklich? Wieso?), remény (I hope…; Ich hoffe, daß…); félelem (I’m afraid/worried. Ich habe Angst vor…), sajnálkozás (What a pity! Es tut mir leid.), együttérzés (Oh dear, I’m so sorry.).

 

Az alapfokon (B1 szinten) megkövetelt legfontosabb grammatikai relációk a következők:

 • térbeli viszonyok kifejezése;
 • időbeli viszonyok: események és körülményeik, folyamatosság, átmenet, változás legegyszerűbb kifejezése, időpontok, időtartamok, igeidő-használat kontrasztív felismerése;
 • modalitás: lásd: beszédszándékok;
 • mennyiségi viszonyok kifejezése: megszámlálható, megszámlálhatatlan mennyiségek;
 • minőségek kifejezése: összehasonlítás, fokozatok;
 • esetviszonyok, irányultság;
 • logikai viszonyok: kapcsolatosság, következmény, idő-és helyhatározás kifejezése mellékmondatokban, feltétel egyszerű kifejezése, vonatkozói mellékmondatok;
 • kohéziós eszközök: előreutalás, visszautalás, névmások (vonatkozó, általános és határozatlan) helyes használata.

 

 

Az alapfokú szóbeli vizsgarész

A felkészülés megkezdése előtt a vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát, amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.

A vizsgán két vizsgáztató vesz részt, az egyik az interlokutor (kérdező-vizsgáztató), a másik az értékelő-vizsgáztató szerepét tölti be. Az értékelő-vizsgáztató és az interlokutor is analitikus skálán értékel. A vizsgázó végeredménye a két értékelő közös értékelése alapján alakul ki.

Felkészülési idő: 20 perc
A vizsga időtartama: 20 perc

 

 1. Irányított beszélgetés a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
  Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs
  Az elérhető pontszám: 20
 2. Önálló beszéd vizuális stimulus alapján. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan, azokat leírja, összehasonlítja.
  Értékelési szempontok: összefüggő beszéd, koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs
  Az elérhető pontszám: 20
 3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján.
  Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés
  Az elérhető pontszám: 20
 4. Idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven. Bemutatja a dokumentum funkcióját, és összefoglalja a benne szereplő legfontosabb információkat.
  Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás
  Az elérhető pontszám: 10

 

 

 

Az alapfokú (B1) beszédértés vizsgarész feladatai

A vizsga időtartama: 20 perc

A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol.

Az elérhető pontszám eredetileg 20 (2x10) pont volt, a külső és belső validálás eredményei után: 2x20pont = 40 az egyenlő súlyozás érdekében.

 

 

Az alapfokú (B1) írásbeli vizsgarész feladatai

A vizsga teljes időtartama: 150 perc

 

 1. Írott szöveg értése:
  • Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos angol nyelvű kérdés, rövid angol nyelvű válaszokkal (10 pont).
  • Címpárosítás: 10 rövid kb. 3-4 soros szöveg; a szöveget össze kell párosítani a cikk/szöveg címével vagy forrásával, funkciójával, itemenként 1 pont, 13 cím közül kell választani (10 pont).
  • Cloze teszt szóbankkal: 20 pont

  A vizsgarész időtartama: 50 perc
  Az elérhető pontszám: 40
 2. Közvetítés:
  Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió. Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás. A feladathoz szótár használható.
  A vizsgarész időtartama: 50 perc
  Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)
 3. Írásfeladat:
  Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl. magánlevelet ír).
  Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás, szókincs/szóhasználat. A feladathoz szótár használható.
  A vizsgarész időtartama: 50 perc
  Az elérhető pontszám: 40 pont

 

 

 

Az alapfokú vizsgákon elérhető pontszám:

 • alapfok szóbeli típus: 110 – megfelelt 66 ponttól
 • alapfok írásbeli típus: 120 – megfelelt 72 ponttól
 • alapfok komplex típus: 230 – megfelelt 138 ponttól

 

A sikeresség feltétele a készségenkénti minimum 40%-os eredmény mellett az összpontszám 60%-ának elérése.